Nyheter

Reportage

Mer förnybart bränsle säljs

Andelen förnybara bränslen har ökat på flera olika sätt. Preem gick före med inblandning av både tallolja och RME i sin ACP Evolution diesel. Preem är fortfarande överlägset bäst när det gäller förnybart dieselbränsle med totalt 22 % inblandning, 15 % tallolja och 7 % RME. Nu hakar OKQ8 på genom att höja sin inblandning av FAME (fettsyrametylester) till 7 %, samtidigt som försäljningen av E85 också ökade under 2011.

Genom en ökad andel låginblandning,  från 5 upp till 7 procent, av biodrivmedel räknar OKQ8 med en reduktion av koldioxidutsläpp med så mycket som 4 500 000 kg per år på den diesel OKQ8 tillhandahåller.

– Vi har valt att öka andelen biodrivmedel i vår diesel eftersom vi över hela verksamheten strävar efter en mer hållbar bilism. Givetvis ligger det även i linje med både Sveriges och EU:s mål om ökad andel förnybara drivmedel i transportsektorn, säger Erik S. Moglia, produktteknisk ingenjör OKQ8.

Områdena kring Halmstad, Västervik, Västerås och Stockholm först ut. Redan idag kommer både personbilar och tyngre trafik runt Halmstad, Västervik, Västerås och Stockholm att få tillgång till den mer miljöanpassad dieseln, men OKQ8 räknar med att under året kunna tillhandahålla diesel med högre andel biodrivmedel på alla stationer runt om i landet.

Preem har gjort emissionstester på ett oberoende motortestcenter för att vara säkra på att deras tjugotvåprocentiga inblandningen inte för några negativa konsekvenser med sig. Vid testen mäts hur mycket avgasemissioner som bildas när fordon körs på ett bränsle. Testresultaten för Preem ACP Evolution Diesel av de reglerade avgasemissioner (kolmonoxid, kväveoxider, kolväten, partiklar och koldioxid) visar inte någon signifikant skillnad jämfört med vanlig MK1 diesel. Den totala mängden utsläpp av koldioxid är samma för båda bränslena, men den förnybara andelen i Preem ACP Evolution Diesel minskar de fossila koldioxidutsläppen med ca 16%.

Testerna ger ett tydligt svar: det är ingen funktionell skillnad mellan att köra på Preem ACP Evolution Diesel och en vanlig fossil MK1 diesel. Skillnaden är de minskade fossila koldioxidutsläppen. Motorgarantierna gäller som vanligt.

Lagringsegenskaperna är de samma som för vanlig MK1 diesel, med låginblandning av RME. Det betyder att produkten kan lagras i max 1 år. Sommarkvalitén av Preem ACP Evolution Diesel får inte lagras i en temperatur som understiger -10°C.

Den förnybara andelen i Preems APC-diesel kommer att variera beroende på årstid. Drivmedlet med den höga andelen förnybart kan användas från vår till höst. Exakta tidpunkter varierar beroende på vart i landet du befinner dig, och är reglerade enligt svensk lag.

Sommarkvaliten med ca 22 % förnybar råvara finns:

• Söder om Dalälven 1 april – 15 oktober.
• Norr om Dalälven 1 maj – 15 september.
Övrig tid finns Preem ACP Evolution Diesel med ca10 % förnybar råvara.