Nyheter

Reportage

Miljöfordonsdagen 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miljöfordon Sverige, IKEA, Älmhults kommun och GreenCharge fortsätter på den inslagna vägen med lokalt ledarskap i strävan mot en bättre miljö och en fossiloberoende transportsektor. Tillsammans höll vi den fjärde Miljöfordonsdagen på IKEA i Älmhult. Närmare 200 besökare mötte upp med en bred palett av lokala och globala företag som visade goda exempel runt framtida infrastruktur.

Läs mer och kommentera »

Luften allt renare i Stockholm

dammbindningHalterna av inandningsbara partiklar (PM10) i luften i flera svenska städer överskrider gränsvärdena i EU:s luftkvalitetsdirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen. I Stockholm är problemen stora, men efter ökade åtgärder de senaste åren visar mätningar av VTI på positiva resultat.

Inandningsbara partiklar är inte bra för vår hälsa. Sedan 2011 pågår därför ett intensifierat arbete för att sänka partikelhalterna i Stockholm, där problemen är omfattande. Partikelproblemen beror till stor del på slitage av vägbeläggning och uppvirvling av vägdamm, därför har insatserna dels fokuserats på att minska slitaget genom att minska dubbdäcks­användningen och sänka hastigheten, dels på att förhindra att vägdammet virvlar upp.

– Under säsongen 2014-2015 uppmättes de lägsta PM10-halterna sedan mätningarna startade i Stockholm och miljökvalitetsnormen klarades med bred marginal, vilket delvis är en effekt av åtgärderna, säger Mats Gustafsson, forskare på VTI.

Under perioden har gjorts försök på 35 gator. Gatorna städas med en maskin som endast använder kraftigt vakuum och de dammbinds under hela vinter- och vårsäsongen. På Sveavägen, som har två mätstationer, har olika varianter av dammbindning testats och utvärderats. Insatserna har visat sig ge goda resultat, främst på dammbindningen..

Vintern var ovanligt mild och snöfattig vilket bidrog till att de vanligtvis stora dammängder som ansamlas på vägytan i snö och fukt under vintern kunnat lämna systemet genom städning och avrinning, utan att resultera i höga partikelhalter. Under de torra perioderna har dessutom frekvent dammbindning dämpat halterna.

– Den vanligtvis kraftiga toppen av höga partikelhalter på våren uteblev i stort sett helt under förra säsongen, säger Mats Gustafsson.

Enligt beräkningar där man jämför dubbdäckssäsongen 2015 med samma period 2013 så bidrog minskad dubbdäcksanvändning och väderförhållanden med cirka 15 procent vardera till lägrepartikelhalter i luften. Den minskade trafikmängden och den utökade dammbindningen bidrog med 5 procent respektive 4 procent.

Alla gator, utom Hornsgatan, uppvisar en successiv sänkning av vägdammsmängderna under de tre säsonger som mätningar utförts.

– Under kommande vintersäsong hoppas vi kunna fortsätta implementera erfarenheterna om effekter av driftmetoder och –strategier som påverkar dammängderna och PM10-halterna. Förutom den uppföljning som föreliggande projekt summerar pågår även ett VINNOVA-finansierat forskningsprojekt för optimerad vinter- och vårdrift i Stockholm, som leds av VTI och som kommer att ge ytterligare kunskap kring hur olika driftmetoder kan samordnas och effektiviseras för bättre miljö, framkomlighet och säkerhet.

Elbilspool vid järnvägsstationen i Helsingborg

elbilspool

Elbilspoolen vid Dunkers kulturhus i Helsingborg ska flyttas. Ny plats blir södra parkeringen vid Knutpunkten, alldeles i anslutning till pendeltågen. Liksom tidigare ska bilarna laddas av solen.

Läs mer och kommentera »