Nyheter

Reportage

Flytande biogas nyckel för tunga fordon

 

Mer än 100 Scania LNG-lastbilar ska användas i norra Tyskland, i ett initiativ för att göra Volkswagen-gruppens transportaktiviteter mer miljömässiga. Projektet stöds av den tyska regeringen, föreningar och gasleverantörer.

För att påskynda genomförandet träffades deltagarna nyligen på en ”LNG Truck Day” i Wolfsburg.

– Lastbilar med lägre utsläpp är ett centralt inslag i vårt Green Logistics hållbarhetsinitiativ, säger Thomas Zernechel, chef för Volkswagen Group Logistics. Med gårdagens LNG Truck Day visade vi på mäöjligheterna för användningen av lastbilar med alternativa drivlinor. Vi kan dock bara lyckas med starka partners – en samordnad satsning kommer oss på rätt spår.

Supportpaket
Vid samlingen Volkswagen Group Logistics, gav Scania, gasleverantörerna och 18 regionala speditörer sitt stöd till hållbar logistik. Mer än 100 Scania LNG-lastbilar ska göras tillgängliga för koncernens speditörer i norra Tyskland. Det tyska transportdepartementet och den digitala infrastrukturen kommer att tillhandahålla speditörer ett stödpaket för inköp av lastbilar. Gasleverantörer ska bygga LNG-tankstationer i regionen.

Frank Bonaldo, talesman för förbundsdepartementet för ekonomi och energi, betonade LNG-drivstammarnas betydelse.

– Länder som Spanien, Nederländerna eller Frankrike har en betydligt bättre position när det gäller LNG-leveranser för vägtransporter. Tyskland måste snabbt komma ikapp för att nå sina mål för minskning av växthusgaser före 2030. Det handlar om minskningar på 55 procent i alla konsumtionssektorer och 40 procent i trafiksektorn som behövs jämfört med 1990. Det är därför förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, förbundsministeriet för ekonomi och energi, och föreningen ”zukunft erdgas” stöder detta åtagande. Förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur har meddelat offentligt stöd till tillverkare så att LNG-lastbilar kan erbjudas konkurrenskraftigt.

Minskning av utsläpp
LNG är betydligt mer miljövänlig än konventionella bränslen. Scania lastbilar som körs på LNG avger upp till 20% mindre CO2 än jämförbara dieselmotorer. Användningen av regionalt och lokalt producerad biogas minskar även koldioxidutsläppen med så mycket som 90% utöver förbättringen av koldioxidbalansen, vilket ger cirka 95% mindre kväveoxider (NOx). Mindre partikelformiga ämnen produceras vid förbränning och partikelutsläpp undviks nästan fullständigt (-95%). Jämfört med dieselmotorbilar minskar bullernivån vid förbränning med cirka 50% (-3 db).

– CNG (komprimerad naturgas) är för närvarande den typ av naturgas som huvudsakligen används inom motorbränslesektorn, men LNG (flytande naturgas) används i allt större utsträckning, speciellt inom långdistanssegmentet, säger Peter Hornig, VD för Scania Tyskland och Österrike.

– LNG är särskilt intressant som bränsle för långdistanslastbilar, eftersom den tekniska utvecklingen möjliggör en längre körsträcka per tank och det ger renaste förbränning av ett fossilt bränsle. Med dagens LNG-teknik kan en lastbil få en räckvidd på upp till 160 mil, förklarar Stefan Ziegert, produktchef för alternativa transportlösningar inom Scania, tillägger:

Hållbar logistik
Åtagandet att använda LNG-lastbilar är en del av Green Logistics-initiativet från Volkswagen Group Logistics. Detta bygger på strategin ”TOGHER 2025”, enligt vilken Volkswagen-koncernen har åtagit sig att ansvara för miljöhänsyn och kontinuerlig minskning av utsläppen. Målet med initiativet Green Logistics är att säkerställa hållbar logistik inom Volkswagen-koncernen. Därför optimeras material- och fordonstransporter kontinuerligt med sikte på perfekt kapacitetsutnyttjande och undvikande av tomma resor. Överföringen av transporter till mer miljövänliga transportmedel spelar en nyckelroll i utsläppsminskningen. Dessutom förbättras motortekniken hos det nuvarande transportmedlen och nya drivlinjetyper ses över för att hitta möjligheterna. Till exempel kommer två LNG-drivna fartyg att bära Volkswagen Group-fordon mellan Europa och Nordamerika från 2019 och framåt. Åtagandet att använda LNG-lastbilar av speditörer från Volkswagen-gruppen är ett annat viktigt steg på vägen mot användningen av alternativa drivlinor i logistik.

  • Daniel_Hagberg

    Intressant!
    Använder Scania ottomotorer i dessa fordon, eller dual-fuel-teknik, dvs diesel-gas kombination där diesel antänder bränsleblandningen och gas ”tar över” för resterande förbränningscykel?
    Dual-fuel har ju fördelen att den är lika effektiv som en dieselmotor men nästan lika ren som en gasmotor med drivmedelsmixen ca 15 % dieselbränsle och 85 % gas. Tänk en sådan lastbil med biogas och HVO i tankarna…