Nyheter

Reportage

Bränsleskola

Vilket bränsle ska jag tanka?

Utbudet av olika drivmedel växer på bensinstationerna runt om i landet. Ska man tanka bensin eller diesel? Eller något alternativ såsom etanolbränslet E85 eller fordonsgas? Valet är viktigt men inte alldeles enkelt.

Debatten om miljönyttan med biodrivmedel har varit hård de senaste åren. Sanningen är att det finns mer eller mindre bra sätt att producera biodrivmedel på och kunderna har därför stor nytta att få veta hur produktionen gått till.

Inget drivmedel är perfekt. Den bästa milen är och förblir den milen vi avstår från att köra. Många funderar på vilket bränsle som man bör välja. Etanolen har blivit granskad i sömmarna under senare tid. Biogasen likaså. Detta är bra. Men granskningen av oljans miljömässighet lyser med sin frånvaro. Exempelvis hur många fattiga har tvingats lämna sina hem när nya oljefyndigheter ska undersökas? Hur stora landarealer har blivit förstörda när oljesand ska bli till lättillgänglig olja? Hur stor är insynen i de diktaturregimer som utgör stommen bland oljeproducerande länder?

Det är därför viktigt att alla drivmedel granskas framöver, inte bara de gröna, för att driva utvecklingen framåt. Genom att ställa krav stimuleras de bästa bränslena och de sämsta försvinner från marknaden. Bland annat har Miljömärkningen Svanen tagit fram kriterier för gröna bränslen som ska säkerställa bra miljö- och arbetsmiljöförhållanden.

Dessutom ställer EU krav på klimatnytta för de förnybara drivmedel som ska utgöra minst 10 procent inom transportsektorn 2020.

Bränsleskola

Motorteknik och drivmedel har betydelse för bilens miljöegenskaper. Följ med på en kort rundtur i dagens utbud.

 

 El

Elbilar och laddhybrider ökar mest på marknaden. Dessa behöver laddas med el.

+ Hög verkningsgrad, ca 90 %, jämfört med bensin- och dieselbilens, ca 20 respektive 25 % där resten blir värme

+ El kan produceras från förnybara källor som biobränsle, sol, vind och vatten

+ Låg milkostnad, runt 2-3 kronor

+ Ren eldrift minskar bilens utsläpp av luftföroreningar med 100 %

+ Kan laddas med två hål i väggen

– Ny infrastruktur behöver byggas

– El på marginalen är kolkraft idag

– Hög inköpskostnad för fordonen

 

Biogas

Gas som framställs genom rötning av organiskt material såsom avfall från slakterier, matrester från hushåll och restauranger, gödsel från hästar och kor. Biogas kan även produceras genom förgasning, vilket ser ut att bli verklighet i någon större anläggning i Sverige de närmsta åren. De gasfordon som finns i Sverige har två tanksystem, ett för gas och ett för bensin. Om gasen tar slut slår bilen automatiskt om till bensindrift. Ur miljöperspektiv är gasdrivna fordon idag bland de allra bästa om de körs på ren biogas.

+ Minskar jordbrukets klimatpåverkan

+ Ren biogas minskar utsläppen av CO2 med cirka 80 % jämfört med bensin

+ Minskar övriga utsläpp med cirka 70 procent

+ Cirka 1–4 kronor lägre milkostnad jämfört med bensin

– Kortare räckvidd på gas jämfört med bensinbil

– Tankstationer dyra att bygga (cirka 4-10 milj. kr) jämfört med tankstationer för flytande bränsle (ca.500 000 kr)

– Begränsad infrastruktur, cirka 150 stationer i Sverige

– Cirka 40% av all fordonsgas som tankas i Sverige är fossil naturgas

– Högre inköpskostnad för fordonen jämfört med bensinfordon

 

Naturgas

Gas som utvinns vid oljeborrning eller genom destillation av råolja. Består av cirka 90 % metan. Resten är bland annat propan och butan. Finns inte i Sverige utan hämtas via ledningar från Danmark.

+ Naturgas minskar utsläppen av CO2 med 20 % jämfört med bensin

+ Minskar övriga utsläpp med cirka 70 %

+ Språngbräda för biogas, som distribueras i samma nät

– Fossilt drivmedel

– Sverige har ingen egen naturgas

 

Etanol

En alkohol som tillverkas av cellulosa, spannmål eller sockerrör. E85 består av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Vintertid från november till april justeras andelen etanol i E85 till 75 procent och således höjs andelen bensin då till 25 procent. Etanolbilar har en tank och kan köras på ren bensin, ren E85 eller vilken blandning som helst av de två bränsleslagen. Bilen känner av vilken blandning som är i tanken. Nästan all bensin i Sverige har 5 procents inblandning av etanol. Från 2012 är det möjligt för bränslebolagen att blanda in upp till 10 procent etanol i bensin.

+ Väl utbyggd infrastruktur finns på drygt 1 800 bensinstationer i Sverige.

+ E85 minskar utsläppen av CO2 med cirka 50 % jämfört med bensin

– Kortare räckvidd, drar volymmässigt cirka 35 % mer bränsle jämfört med bensin (lägre energiinnehåll)

– Dåliga produktionsmetoder förekommer

– Kan produceras av potentiell matråvara

 

Bensin

Destillerad råolja. Används i bensinmotorer. Priset på bensin stiger i takt med oljepriset

+ Bra infrastruktur

+ Snålare motorer minskar utsläppen

– Fossilt bränsle

 

HVO

Ett dieselbränsle som framställs från vegetabiliska oljor och kemiskt är som vanlig diesel. Förekommer som inblandad i fossil diesel i olika hög grad beroende på bensinbolag. I bästa fall som B50 (alltså hälften förnybart med 44 % HVO och 6 % RME). Finns på senare tid även som HVO 100.

+ HVO 100 har cirka 80 % lägre klimatpåverkan jämfört med konventionell diesel

+ B 50 har cirka 40 % lägre klimatpåverkan jämfört med konventionell diesel

+ Alla dieselbilar kan köra på bränslet, ingen modifiering behövs (noterbart är att ett godkännande behövs från billeverantören)

+ Samma pris som konventionell diesel. 

– Få tankställen med HVO 100 respektive B50 i Sverige, men antalet ökar kontinuerligt

– Svårt att veta vilken HVO-andel som finns på ”din” tankstation

 

Rapsmetylester, RME

Dieselersättare som framställs genom kemisk förädling av rapsolja med hjälp av metanol. Används idag främst som låginblandning (5 procent) i diesel.

+ Har cirka 50 % lägre klimatpåverkan jämfört med diesel

+ Används främst som bränsle i bussar och lastbilar

+ Billigare än diesel

– Ren RME fungerar ej ihop med personbilars partikelfilter, men inga problem vid låginblandning

– Få tankställen med ren RME i Sverige

– Risk för högre utsläpp av kväveoxider jämfört med diesel

 

Diesel

Raffineras från råolja. Dieselbränslet innehåller mer energi och mer kol än bensin. Används i dieselmotorer. Priset stiger i takt med ökat oljepris samt att efterfrågan är större än produktionskapaciteten på dieselbränsle idag.

+ Diesel minskar koldioxidutsläppen med 20 % jämfört med bensin

+ Partikelfilter ger effektiv rening

+ 30 % lägre bränsleförbrukning jämfört med bensin

+ Kommer långt på en tank

– Fossilt bränsle

– Högre utsläpp av kväveoxider jämfört med bensin

– Utan filter ger diesel höga utsläpp av partiklar