Nyheter

Reportage

Vad är en miljöbil?

Vad är en miljöbil?

Från den 1 juli 2018 införs begreppet klimatbonusbil, det ersätter begreppet miljöbil. En bil som införskaffats som miljöbil fram till och med 180630 räknas som sådan även i fortsättningen men fordon som införskaffats från 180701 måste uppfylla kraven för klimatbonusbil för att räknas in i miljöfordonsdiagnosens miljöbilskategori. I princip är det elbilar, laddhybrider och gasbilar som är klimatbonusbilar.

Bonus-Malus, införs 1 juli 2018

Bonus malus-systemet berör endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Den befintliga fordonsflottan påverkas alltså inte av förslaget och får en oförändrad fordonsskatt när bonus malus-systemet införs.

  • Den femåriga befrielsen från fordonskatt för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp. För bilar med noll-utsläpp är den högsta bonusen 60 000 kronor. Bonusen trappas av linjärt upp till en utsläppsnivå på 60 gram där bonusen uppgår till 10 000 kronor. Vidare är kravet att bonus får medges med ett belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Gasbilar erhåller en bonus på 10 000 kronor. Tidigare fick dessa bilar inte ta del av supermiljöbilspremien.
  • För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Koldioxidbeloppet är då summan av 82 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 140 gram. Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram.
  • Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt.
  • Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg som görs oberoende av fordonsskattens storlek.
  • Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.
  • Givet den osäkerhet som finns kring effekterna av EU:s nya körcykel WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) anser regeringen att den gamla körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) bör ligga till grund för fordonsbeskattningen inom bonus malus-systemet under en övergångsperiod. Den 1 januari 2020 sker en övergång till WLTP. Då finns möjlighet att justera nivåerna så att minst samma miljöstyrning upprätthålls.

Här kan du läsa mer om det kommande bonus malussystemet: http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/bonus-malus-och-branslebytet/

Den nationella definitionen (20130101-20180630):

Enligt vägtrafikskattelagen får miljöbilar fem års befrielse från vägtrafiksskatt. Från och med 1 januari 2013 infördes nya regler för befrielse från fordonsskatt för miljöbilar. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Bensin- och dieseldrivna fordon, inklusive elhybridmodeller som har tjänstevikten 1372, får släppa ut högst 95 gram koldioxid per kilometer för att betecknas som miljöbil.

Bilar som drivs med alternativa drivmedel, etanol eller fordonsgas (CNG), som har tjänstevikten 1372, får släppa ut högst 150 gram koldioxid per kilometer.

Den exakta utsläppsgränsen bestäms  av bilens vikt. I praktiken betyder det att tyngre bilar får ha högre utsläpp, lättare får ha lägre utsläpp för att klara miljöbilsgränsen. Även minibussar och lätta lastbilar omfattas av reglerna.

Så här räknar du:

För bilar som drivs med bensin och diesel är formeln:  95 g/km + (0,0457 x (Tjänstevikt – 1372)).

För bilar som drivs med biodrivmedel är formeln:  150 g/km + (0,0457 x (Tjänstevikt – 1372)).

I Transportstyrelsens register märks bilen  så här: ”Fordonet uppfyller 2013 års miljökrav. Kraven framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227)”

Supermiljöbil (2012-20180630):

En supermiljöbil definieras som en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav (Euro 5 eller Euro 6) och som dessutom inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning.  Det finns en supermiljöbilspremie som administreras av Transortstyrelsen. Klicka här för att komma till deras sida.

Den nationella definitionen (20070101-20121231):

Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller, som tillhör miljöklass 2005, där utsläppen av växthusgasen koldioxid (CO2) maximalt är 120 g/km (motsvarar ungefär 0,5 liter bensin och 0,45 liter diesel per mil). För dieselbilar krävs även ett partikelfilter eller annan effektiv rening som släpper ut maximalt 5 mg partiklar per km.

Bilar som tillhör miljöklass 2005 och drivs med alternativa drivmedel, såsom etanol E85 (85 procent etanol, 15 procent bensin), naturgas och biogas, tillåts ha en bränsleförbrukning som motsvarar 9,2 liter bensin/100 km, 8,4 liter diesel/100 km alternativt 9,7 Nm3 gas/100 km.

Elbilar som tillhör miljöklass El och har en maximal energianvändning på 37 kWh/100 km. Flera elbilar förväntas komma in på svenska marknaden de närmaste två åren.

Automatväxlade versioner av fordon som drivs med alternativa drivmedel tillåts förbruka mer bränsle än maxnivåerna som anges ovan om de är identiska i övrigt med en manuellt växlad modell som klarar kraven.

Definition enligt Skatteverket:

Bilar som kan drivas med med el (batterielbilar eller laddhybrider) samt får enligt Skatteverket lägre förmånsvärde – se mer information under incitament för miljöbilar samt Skatteverkets hemsida.