Nyheter

Reportage

MfD – Geo

 

Miljöfordonsdiagnos – Geo

klickbar länk för pdf: Miljöfordonsdiagnos – Geo, Sverigerapport 20181231

Läget i Sverige 190731, personbilar och lätta lastbilar

klicka på diagrammen för större bild

  

Miljöfordonsdiagnos – geo är en granskning av Sveriges fordonsflotta beskriven som geografisk kommun uppdelad på kommunorganisation, företag och privatpersoner. Syftet med granskningen är dels att tydliggöra hur fordonsflottan står sig mot riksdagens uppsatta miljömål (minst 70 % lägre utsläpp för inrikes transporter 2030 jämfört med 2010*) samt att få en överblick över fordonens energi- och klimatprestanda och att kunna följa hur värdena i de olika indikatorerna utvecklas över tid.

Information hämtas från Transportstyrelsens register för samtliga fordon som finns registrerade. Varje fordon registrerat i Sverige har en geografisk hemvist avseende kommun. Varje fordon har även specificerats som tillhörande en privatperson, ett företag eller en kommunal verksamhet.

För fordon registrerade som personbilar och lätta lastbilar finns det flera energi- och miljöindikatorer att hämta i trafikregistret. Miljöfordon Sverige beräknar dessutom ytterligare indikatorer som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Alla fordon som inte tillhör en privatperson eller en kommunal verksamhet (förvaltning eller majoritetsägt bolag) räknas in i gruppen företagsfordon.

Fordon kan hyras eller leasas operationellt. Sådana fordon registreras då på leasinggivaren och registreras således på den kommun där leasingföretaget har sitt säte.

Statistik finns tillgänglig från Q2 2015 och framåt.

Ring Pernilla så får du mer information och prisuppgifter!

Klicka här för att se en exempelfil som beskriver Sverige.

*http://www.regeringen.se/49ec6a/contentassets/01cd0e73c9b446a5937a43a347a911b1/en-klimat–och-luftvardsstrategi-for-sverige-sou-201647 sid 26