Nyheter

Reportage

Tagg biodrivmedel’

Biodrivmedel och el för Scania-bussar som levereras till Norge

Scania kommer att leverera 140 bussar till kollektivtrafiken i Kristiansand sydväst om Oslo. Leveransen inkluderar även Scania Fleet Care, Scanias tjänst för fullservice av fordonsflottan. Alla bussar kan drivas med biodiesel och 70 av dem har dessutom hybridteknik, vilket gör leveransen till Scanias hittills största enskilda leverans av hybridfordon.

Läs mer och kommentera »

Rekordstor del biodrivmedel 2016

Biodrivmedel svarade för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016. Var fjärde liter diesel var biodiesel, och totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

Läs mer och kommentera »

Snabb ökning av biodrivmedel

Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari och september, medan användningen av ren rapsdiesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift i september.

Under tredje kvartalet utgjorde biodiesel 22,8 procent av den totala dieselvolymen och biodrivmedel (biodiesel, etanol och biogas) utgjorde 17,4 procent av den totala drivmedelsvolymen. Etanolförsäljningen visar en tendens att öka efter skattesänkningen 1 augusti.

– Vår bedömning är att skattebefrielsen för HVO och skattesänkningen för rapsdiesel och etanol nu stimulerar ökade volymer biodrivmedel. Yrkestrafiken ser fördelar och många åkerier och andra företag satsar nu på 100 procent förnybara transporter och det återspeglas i statistiken. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

– Vi kan se en tendens till ökad tankning med E85, men fortfarande är det många bilister som använder bensin i flexifuelfordon, trots att det är lönsamt att köra på E85. Uppskattningsvis 300 000 ton koldioxid per år släpps ut i onödan därför att flertalet tankar bensin, konstaterar Gustav Melin.

Biodrivmedel fortsatt skattebefriat

 biogas
EU-kommissionen godkänner regeringens ansökan om fortsatt skattebefrielse på biogas som drivmedel till och med utgången av år 2020. Beskedet är mycket positivt eftersom skattebefrielsen idag är en grundförutsättning för en fortsatt utveckling av den svenska biogassatsningen.

Läs mer och kommentera »

Bättre regelverk för biodrivmedel behövs

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, efterlyser tydligare regler för biodrivmedelsinbalndningen i världen.

– Många ställer sig frågan hur det sjunkande oljepriset påverkar utvecklingen av biodrivmedel på kort och lång sikt. Enkla svar finns inte men användningen är i mycket hög grad kopplad till olika typer regelverk vilket gör dem åtminstone teoretiskt immuna mot prisförändringar, säger Ulf Svahn. Däremot är det klart att incitamentet ur ett kostnadsperspektiv minskar till vilken effekt det kan ha. Om man tittar på regelsituationen pekar den inte tydligt i någon riktning.

USA som är den största producenten och användaren av biodrivmedel har nått et s.k. inblandningstak på 10 % etanol vilket sätter en hämsko på utvecklingen i närtid. Brasilien som är näst störst har visserligen aviserat en ökning från 25 – 27 % etanolinblandning men investeringsviljan fick sig en knäck i den senaste krisen och har inte riktigt velat återkomma. Europa har sina mål till 2020 och hur det blir sedan för vi vänta på inklusive diskussionen om ILUC och mat emot bränsle diskussionen. Om man tittar på IEA:s prognoser visar de på en flackare utveckling till 2020.

Sammantaget fem nya produktionsanläggningar för avancerad biodrivmedelsproduktion öppnades i världen 2014. Det ska ses som ett gott tecken men ändå inte problemfritt då avsaknad av långsiktiga styrmedel begränsar. I de studier som SPBI genomfört tidigare har projekt skjutits på framtiden eller inte blivit av. De närmaste åren blir viktiga då Europa och även andra måste få till de regelverk som krävs för att vi ska få se en positiv och helst exponentiell utveckling i produktion och användning av biodrivmedel.

Vi trivs bäst i öppna landskap där även biodrivmedel kan produceras

Organisationen Svebio, en lobbying-organisation som verkar för produktion av biodrivmedel i Sverige, oroas över signaler om att EU vill begränsa möjligheterna för bönder att själva odla sina energigrödor. Gustav Melin, vd i Svebio, ser både miljönytta och ekonomiska fördelar me lokal produktion av biodrivmedel.

Läs mer och kommentera »

Det finns möjligheter att öka biodrivmedelsproduktionen

Enligt en ny studie från universitetet i Utrecht i Nederländerna kan produktionen av biodrivmedel öka betydligt utan att utlösa problem från s.k. indirekt ändrad markanvändning (ILUC, Indirect Land-Use Change, dvs. att odling av biodrivmedelsgrödor på befintlig jordbruksmark tvingar fram nyodling av t.ex. våtmarker som neutraliserar biodrivmedlens klimatnytta). Forskarna har studerat förutsättningarna i Polen, Rumänien, Ungern och Indonesien och bedömer att tillgången på icke-utnyttjad jordbruksmark i länderna kombinerat med möjligheterna att öka produktiviteten på befintlig mark tillåter en betydande biodrivmedelsproduktion utan nämnvärd ILUC-effekt.

Lantmännen Agroetanol för dieselfordon

Lantmännen Agroetanol lanserar nu etanoldrivmedel anpassat för dieselfordon och de första leveranserna planeras till februari 2015. Drivmedlet tillverkas i Sveriges största etanolfabrik av närproducerad spannmål och minskar koldioxidutsläppen från dieselfordon med 90 procent.

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Sverige kräver flera förnybara alternativ för att minska förbrukningen av fossil diesel. Det nya drivmedlet från Lantmännen Agroetanol kan användas i anpassade dieselmotorer i såväl bussar som lastbilar. Produkten håller en unik klimatprestanda och minskar koldioxidutsläppen med mer än 90 procent jämfört med fossil diesel och bidrar till att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

– Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanolproducent och har lång erfarenhet inom etanolbaserade drivmedel och vi vill använda vår kunskap för att bidra till en mer hållbar fordonstrafik. För att nå målet om en fossiloberoende trafik år 2030 så kommer alla tillgängliga förnybara drivmedel att behövas, säger Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol.

Etanol är ett hållbart alternativ till fossila bränslen och har i över 20 år använts som ett fossilfritt alternativ till diesel i svenska bussar och lastbilar. Men etanol står fortfarande för en liten del av den totala drivmedelsmarknaden och Lantmännen Agroetanol tar nu initiativ till att öka etanolanvändningen i kollektiv- och lastbilstrafiken genom tillverkning av etanoldrivmedel för dieselfordon. Etanolen produceras vid anläggningen i Norrköping, en del av det prisbelönta energikombinatet på Händelö.

– Att ta tillvara alla flöden kallas ibland att optimera resursutnyttjandet. Vi kallar det rent bondförnuft, säger Bengt Olof Johansson.

– Det finns en stor tillväxtpotential inom förnybara drivmedel och vår ambition är att vara en ledande nordisk etanoltillverkare. Vi tar nu ett första viktigt steg mot en del av marknaden för drivmedel till dieselfordon genom att leverera ett klimatsmart alternativ till den svenska marknaden, säger Bengt Olof Johansson.

Biodrivmedelsindustrin växer och räddar glesbygden i USA

Någon som kommer ihåg de svenska försöken att producera etanol av cellulosa? Per Carstedt, Sekab och så vidare. I Sverige stannade utvecklingen av efter en rad oegentligheter, men i USA har man nu byggt en jätteanläggning i Emmetsburg i dealstaten Iowa. En anläggning som årligen kommer att köpa upp 285 000 ton biomassa från 400 till 500 lokala farmare. 

Läs mer och kommentera »

Svebio starkt kritiska till regeringens proposition om biodrivemdel

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, ifrågasätter om tolkningen av statsstödsreglerna är i överensstämmelse med EU:s grundläggande fördrag. Enligt artikel 194 i Lissabonfördraget har medlemsstaterna rätt att själva bestämma om vilka energislag man vill gynna. Beskattningen är dessutom en nationell kompetens. Så som statsstödsreglerna nu tolkas av EU-kommissionen och finansdepartementet motverkas en övergång från fossila drivmedel till biodrivmedel. Följden blir att EU:s mål för förnybar energi och klimatgasutsläpp motverkas.

– Förslaget om att införa en kraftig skatt på biodiesel, FAME, som främst tillverkas av raps, är oacceptabelt. Skatten kommer att förhindra övergång från fossila drivmedel till miljövänliga biodrivmedel, och leder till ökade utsläpp av fossil koldioxid. Det säger Svebios drivmedelsexpert Lena Bruce med anledning av att Svebio idag lämnar in ett mycket kritiskt remissyttrande över finansdepartementets förslag till skatt på biodiesel.

– Skatten på biodiesel strider mot den svenska klimatpolitiken och gör det svårare att nå regeringens och riksdagens uttalade mål om en fossilfri transportsektor 2030. De leverantörer, åkerier och bussbolag som idag arbetar med bränslet B100, ren biodiesel, får med skattehöjningen en kraftig örfil av regeringen.

– Det är inget annat än dubbelmoral när en lång rad ministrar går ut och slår sig för bröstet för sitt stöd för miljöfordon och föreslår ökat stöd till elbilar, men samtidigt drar undan mattan för ett miljövänligt biobränsle som redan idag finns på marknaden och ger stora reduktioner av utsläppen av klimatgaser.

– Vad som nu behövs är tydliga och långsiktiga spelregler, inte ständiga förändringar av skatter och villkor. Utan en tydlig, långsiktig politik som gynnar alla miljövänliga alternativ kommer vi aldrig att kunna nå målet om en fossilfri fordonsflotta med låg klimatpåverkan, påpekar Lena Bruce.

EU blir en bromskloss när det gäller biodrivmedel

OLYMPUS DIGITAL CAMERARegeringen vill dra tillbaka ett lagförslag som skulle stödja förnybara och koldioxidneutral drivmedel. Skälet är att EU-kommisionen inte kan fatta beslut om den föreslagna ändringen är ett stadsstöd till en viss verksamhet eller inte. Kort sagt så ger EU oss inte möjligheten att skattevägen gynna en ökad introduktion av biobränslen. En nog så viktig åtgärd för att nå målet: en fossiloberoende fordonsflotta.

Läs mer och kommentera »

Bullerbyn i Metropolis

Vi svenskar har mer gemensamt med den klassiska åsnan än vad framtidstekniken har med de lika klassiska höbalarna. Vi står inför en framtid med fossilfri mobilitet baserad på förnybara drivmedel. Ett teknikskifte som kommer att kräva mycket engagemang och nytänkande, men vi engagerar oss mest och jobbar hårdast med att hitta fördelar i tekniken vi tror på och problem med tekniken vi ser som en konkurrerande teknik.

Läs mer och kommentera »