Nyheter

Reportage

Tagg E85

Lägre skatt på E85 och Fame

Idag fattar regeringen beslut om bränslebytet, en lagrådsremiss med förslag som både ska minska transportsektorn utsläpp och öka användningen av biodrivmedel. När förslagen remitterades under våren fick de ett brett stöd, från såväl industrin som miljöorganisationerna.

Transportsektorn står för cirka en tredjedel av alla Sveriges utsläpp. Biodrivmedel är en viktig del av lösningen för att minska dessa. Regeringen föreslår nu att en så kallad reduktionsplikt införs, som innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Det främjar framför allt biodrivmedel med särskilt låga utsläpp av växthusgaser, som avancerade biodrivmedel.

– Biodrivmedelsbranschen behöver långsiktiga och stabila styrmedel och regeringens förslag om bränslebytet har fått brett stöd från remissinstanserna. Detta system blir ett av de mest ambitiösa i världen. Målet är att det ska kunna träda i kraft under 2018, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

De föreslagna kvoterna utgår från de inblandningsnivåer som förväntas på marknaden 2018 men är beräknade utifrån att biodrivmedel med bättre miljöprestanda än de som säljs idag kommer att användas. Kvoterna kommer sedan successivt att höjas för att bidra till att transportsektorns utsläpp minskas med 70 procent till och med 2030.

Regeringen föreslår också ett antal förändringar av drivmedelsbeskattningen. Höginblandade och rena biodrivmedel inkluderas inte i plikten utan främjas även framöver genom nedsatta skatter. En ökad skattenedsättning föreslås för E85 och höginblandad Fame i syfte att ytterligare förbättra dessa drivmedels konkurrenskraft.

Både energiskatt och koldioxidskatt tas ut på de drivmedel som omfattas av plikten. Samtidigt föreslås dock en sänkning av skattesatserna, bland annat för att bättre spegla drivmedlens energivärde och innehåll av biomassa.

Volkswagen Golf som miljöbil på så gott som alla tänkbara sätt

VW Golf är den enda bilen som erbjuder en komplett uppsättning drivlinor för olika drivmedel. Den är också Sveriges mest sålda bil. För första gången på årtionden är det inte en Volvo som är Sveriges mest sålda bil. Nu seglar Golf på en framgångsvåg som kan leda till en topplacering även nästa år i och med att nya Golf precis lanserats. Välj biogasdriven Golf, etanoldriven, eldriven eller laddhybrid om du vill värna miljön. Snåldiesel är också ett alternativ.

Läs mer och kommentera »

Snabb ökning av biodrivmedel

Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari och september, medan användningen av ren rapsdiesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift i september.

Under tredje kvartalet utgjorde biodiesel 22,8 procent av den totala dieselvolymen och biodrivmedel (biodiesel, etanol och biogas) utgjorde 17,4 procent av den totala drivmedelsvolymen. Etanolförsäljningen visar en tendens att öka efter skattesänkningen 1 augusti.

– Vår bedömning är att skattebefrielsen för HVO och skattesänkningen för rapsdiesel och etanol nu stimulerar ökade volymer biodrivmedel. Yrkestrafiken ser fördelar och många åkerier och andra företag satsar nu på 100 procent förnybara transporter och det återspeglas i statistiken. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

– Vi kan se en tendens till ökad tankning med E85, men fortfarande är det många bilister som använder bensin i flexifuelfordon, trots att det är lönsamt att köra på E85. Uppskattningsvis 300 000 ton koldioxid per år släpps ut i onödan därför att flertalet tankar bensin, konstaterar Gustav Melin.

VW Golf blir mesta miljöbilen

VW Har kavlat upp ärmarna och gjort ett jättejobb med bensinmotorn, som i Sverige blir en multifuel-motor även för E85, i nya VW Golf som nu rullar ut från fabriken i tyska Wolfsburg. Redan nu är jag beredd att kalla VW Golf för den mest kompletta miljöbilen där allt andas miljötänk, och detta innan gasversionen, elversionen och laddhybriden presenterats. Jodå, de är på väg alla tre! Läs mer och kommentera »

Nu är E85 konkurrenskraftigt som bränsle

Volvos V70 har fått en helt ny och betydligt snålare E85-motor och runt hörnet väntar en snålare gasmotor.

Efter att ha kört Volvos V70-modell med nya etanolmotorn kan jag bara konstatera att den borde ge E85 som bränsle en ny vår. Det enda som talar för dieselversionen just nu är räckvidden.  Med dagens bränslepriser kostar det bara runt en krona mer per mil att köra på E85. Samtidigt är E85-bilen  28 100 kronor billigare att köpa och motorn är 65 hk starkare. Läs mer och kommentera »

Indignerade läsare bättre än informerade

Mediakonsumentens längtan efter indignation styr journalistiken mer än behovet av saklig information. Tillsammans jobbar de två stora kvällstidningarna på att fördöma förra regeringens satsning på etanolbränslet och den här regeringens satsning på supermiljöbilspremien. Resultatet är att den indignerade läsaren går och köper en dieselbil som har störst negativ inverkan på luftkvaliteten och samtidigt drivs med ett fossilt icke förnybart bränsle.

På nyhets-siten e24.se finns två artiklar om etanolstatsningen där en mackägare beklagar sig över kostnaden för en etanolpump och miljöminister Lena Ek säger att vi haft en olycklig etanoldebatt i Sverige. Hon skiljer på finetanol och fuletanol för att slutligen fördöma den amerikanska majsetanolen för att den kostar mer energi att tillverka än den ger. En lätt glidning när det gäller fakta och den blir slutklämmen i etanoldebatten i den här artikeln. Läsaren kan låta sig uppröras av det idiotiska i att köra bilar på etanol.

Pål Börjessons, Lunds tekniska högskola, institutionen för teknik och samhälle, avdelningen för miljö- och energisystem, skrev en rapport om fin- eller fuletanol 2008. Så här beskriver han etanolbränslets miljönytta och framtidspotential: ”Idag kan svensk spannmålsetanol betraktas som finetanol eftersom flertalet av kraven ovan är uppfyllda vilket leder till en cirka 80 %-ig reduktion av växthusgaser jämfört med bensin. Samma sak gäller för brasiliansk sockerrörsetanol med motsvarande en 85%-ig reduktion medan en stor del av den amerikanska majsetanolen kan betraktas som fuletanol (med i genomsnitt en 20%-ig reduktion) eftersom många etanolanläggningar använder fossilt kol som bränsle. Det finns dock en stor förbättringspotential för flertalet produktionssystem för etanol vilket kan leda till en ökad klimatnytta. Å andra sidan kan en ökad markkonkurrens i framtiden leda till att ettåriga etanolgrödor börjar odlas på ”kolrik” mark, t ex långliggande gräsmarker, vilket medför minskad klimatnytta. När förändrad markanvändning inkluderas i livscykelanalyser bör man samtidigt ställa krav på att data presenteras som visar att den aktuella biodrivmedelsproduktionen faktiskt leder till förändrad markanvändning. ”

Detta är en verklighetsanalys som feltolkas och populariseras av politiker och media till att fördöma den bästa satsningen som något land någonsin gjort för att minska privatbilismens miljöpåverkan.

expressen.se kontrar med att kalla supermiljöbilspremien ett fiasko, påstå att det inte finns några elbilar att köpa och att de är alldeles för dyra. Jag kan ge dem rätt på några punkter men än en gång är det indignationen hos läsaren som är grunden för publiceringen. Det blir klick på weben och det i sin tur skapar grunden för annonsering som finansierar journalistiken.

En analys av vad de elbilar som finns kan ha för roll i samhället, hur de påverkar miljön och vilka möjligheter vi har att genomföra en långsiktig minskning av våra fordons miljöpåverkan är inget som lockar läsare men det är en oerhört viktig information som behövs för kloka politiska beslut med ett brett folkligt stöd.

Vi kan inte hålla på och motarbeta de lösningar som finns till den dag det blir så dyrt med fossila bränslen att vi står inför ett tredje världskrig.

Det är fortfarande så att etanolen och biogasen är de bästa drivmedlen för att snabbt minska vår klimatpåverkan. Elen är allra bäst på längre sikt, och vi måste söka lösningar för att med ekonomiska styrmedel locka bilköparna att välja bil mot bakgrund av detta faktum.

Det största hotet mot privatbilismen är faktiskt det faktum att dagens privatbilism är en mjölkko för statsmakterna då den beskattas, dubbelbeskattas och avgiftsbeläggs. Behöver vi istället subventionera den så klappar det ekonomiska systemet ihop.

Enda lösningen är att öka kostnaderna för de som kör med fossila bränslen och använda de pengarna till att subventionera dem som, i allas intresse, väljer att köra med extremt låg miljöpåverkan. Läs i första hand el, andra hand biogas och tredje hand etanol!

Vi måste redan nu inse att inte ens laddhybrider med fossilbränsledriven förbränningsmotor är ett bra miljöalternativ!

1 140 etanol-hästar i mässans svenskaste bil

Den stora svenska nyheten i Geneve är naturligtvis Volvos V40, men den svenskaste nyheten är ändå nya Koenigsegg Agera R med nya motorteknik och världens första fälgar tillverkade helt i kolfiber. Motorn ger dessutom 1 140 hk när den körs på etanol!

Läs mer och kommentera »

Ökad försäljning av E85

Försäljningen av drivmedel sjönk mellan 2011 och 2010 enligt SPBI:s (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet) preliminära statstik. Bensinens hade en kraftig nedgång med 320 tusen kubikmeter. Den kompenseras inte av uppgången på diesel med 125 tusen och E85 25 tusen kubikmeter. Förändringen i total volym kan delvis förklaras med att fordonen får allt lägre förbrukning och att fler väljer dieselbilar som förbrukar mindre bränsle. Det förklarar dock inte hela skillnaden, så det kan finnas andra förklaringar också. Ökningen av försäljningen av E85 förklaras av det faktum att prisbilden länge varit sådan att det lönar sig att köra på E85.

Mer förnybart bränsle säljs

Andelen förnybara bränslen har ökat på flera olika sätt. Preem gick före med inblandning av både tallolja och RME i sin ACP Evolution diesel. Preem är fortfarande överlägset bäst när det gäller förnybart dieselbränsle med totalt 22 % inblandning, 15 % tallolja och 7 % RME. Nu hakar OKQ8 på genom att höja sin inblandning av FAME (fettsyrametylester) till 7 %, samtidigt som försäljningen av E85 också ökade under 2011. Läs mer och kommentera »

Nej, nej och åter nej

Vi väntar alla på regeringens ställningstagande när det gäller miljöbilar. Blir det en superpremie för miljöbilar? Blir det en uppföljning av dagens regler med endast mindre ändringar? Blir det något helt nytt offensivt paket som leder oss mot än mindre miljöpåverkan från personbilarna.

I det vakuum som gäller för närvarande finns det en rad aktörer som försöker profilera sig på olika sätt. Oftast är det antingen snåla dieselbilar eller elbilar som det lobbas för. Enkel argumentering som till fullo stödjs av bilindustrin. Insiktslös argumentering där debattörerna inte förmår relatera sina argument till verkligheten och den allmänhet som de anser sig tala för.

Ända sedan DN publicerade sin artikel om hur många brödkakor de körde slut på genom att åka E85-bil har det varit PK, Politiskt Korrekt för den oinvigde, att argumentera emot biodrivmedel i Sverige. Samtidigt talar allt fler länder om etanol och biogas som drivmedel. Samtidigt går utvecklingen mot laddhybrider där förbränningsmotorn står för mindre än en tredjedel av energiförbrukningen. Chevroolet, Opel och Lotus har tekniska lösningar för laddhybrider med etanolmotorer. VW, Opel och Fiat breddar sina program med biogasbilar. Samtidigt vet vi att oljan tar slut och ju närmare slutet vi kommer desto mer spänt blir det i världen. Kort sagt så måste vi minska vår förbrukning av fossila bränslen av ren självbevarelsedrift.

Faktum är att vi fortfarande slösar med våra fossila resurser. Naturgas facklas fortfarande bort på många oljefält jorden runt. Naturgas som är ett miljöbättre bränsle än bensin och diesel. Märkligt nog är det fortfarande för dyrt att ta tillvara den resurs som naturgasen är.

För bilindustrin är det naturligtvis enklast att fortsätta tillverka dieseldrivna bilar. För oss alla är det här en problematisk lösning då det redan nu är brist på diesel medan bensinen mycket väl snart kan nå ett läge där det är överskott istället. Detta på grund av att det vid raffineringen produceras både bensin och diesel och det senare bränslet kan konverteras till villaolja för uppvärmning utan problem men att det kostar både pengar och energi att konvertera en del av dieseln till bensin.

Snabbaste vägen mot lägre CO2-utsläpp är att ta tillvara alla möjligheter att använda biodrivmedel och grön el. Effektivaste sättet att få bilköparna med på tåget är ekonomisk styrning med subventioner till de som kör på biodrivmedel och skatter eller avgifter för de som kör på fossila bränslen. En laddhybrid med förbränningsmotor som drivs med E85 (Chevrolet Volt eller Lotus stadsbil) är lätt att bygga med dagens teknik och den innebär inga begränsningar för användaren. Vi kan med befintlig teknik minska vårt CO2-utsläpp med   50-70 %.

När det gäller biogas finns det problem med tillgången och fordonens räckvidd men samtidigt är biogas det i särklass miljöbästa bränslet som i det ultimata läget, där metangasen tas omhand och konverteras till biogas, faktiskt kan minska CO2-halten i atmosfären. Biogasen är det idealiska bränslet för fordon som rör sig inom ett begränsat område där det finns förutsättningar för lokal biogasproduktion.

Så här säger tjänstebilslobbyisten Ronny Svensson i ett pressmeddelande: – Jag anser att ett fortsatt stöd till gasbilar utan att veta vad det är som hamnar i tanken är lika fel väg att gå nu, som det har varit genom alla år. Han förordar snåla dieselbilar.

Visst är det klassiskt svenskt att försöka slå ner alla alternativ som inte är tillräckligt okomplicerade och konservativa.

Mervärdet viktigt i en ny miljöbilsstrategi

Sverige är ett land av möjligheter men okså ett land som försitter möjligheter. Vi lyckades faktiskt minska privatbilismens miljöpåverkan med regler som ökade andelen miljöbilar väsentligt. Nu står vi bara i ett vakuum där tjänstebilsköparna inte vet vad de skall satsa på, elbilstillverkarna drar sig för att exportera till Sverige och biodrivmedelsproducenterna inte vågar göra stora investeringar.

Miljöbilsköparna gör oss alla en tjänst. Därför måste vi få till regler som gör att så många som möjligt väljer miljöbilar. Vi måste se trafiken och vår framtida infrastruktur ur ett bredare perspektiv. All teknik som för oss mot ett samhälle som är mindre beroende av fossila bränslen och bromsar vår klimatpåverkan måste premieras.

Vi behöver regler som ger ett mervärde i valet av en miljöbil eller ett miljövänligare resande, alternativt en miljövänligare transport. Reglerna måste utformas ur ett svenskt perspektiv med allt vad det betyder av långa resor, kallt klimat, undermåliga järnvägsförbindelser och ojämn vägstandard. Inga piskor eller morötter i världen kan få en som bor i Norrlands inland att köpa en iMiev, men många av dagens storstadsbor, med både arbete och boende i någon av våra större städer, kan säkert se fördelar med en liten tyst eldriven bil. Norrlänningen kan däremot se ett mervärde i en V60 laddhybrid där fyrhjulsdriften kommer på köpet.

Vi behöver hitta vägar där bilköparna är villiga att betala för miljövänligare teknik och då är mervärdet av central betydelse. Mervärdet kan vara en tystare bil, bättre prestanda, bättre ekonomi eller förmåner på andra plan. Drar vi i rätt trådar här har vi hela bilindustrin på vår sida och kostnaderna för det allmänna blir väldigt låga. Väljer vi att bara premiera bilar med låg förbrukning oavsett bränsle fastnar vi i fossilbränsleberoendet och vi får inte alla bilköpare med oss. Tvingar vi kunderna att köpa små och snåla bilar missar vi dynamiken i att kunderna köper rätt bil efter sina behov samtidigt som vi straffar en rad småföretagare som behöver transportbilar i jobbet.

Gratis parkering och tillgång till bussfilerna skulle säkerligen leda till en dramatisk ökning av antalet elbilar i Stockholm. Nästa steg skulle kunna vara att även tillåta laddhybrider, så länge de körs på el, och därefter skulle man kunna stänga av vissa stadsdelar för trafik med annat än eldrivna fordon.

Gäster utan eldrivna fordon får parkera intill någon av de större pendelstågstationerna och ta tåget in till centrum. Här har vi en enorm möjlighet att minska på trafiktrycket i stadskärnorna. Bra parkeringar i utkanten av städerna och tåg, tunnelbana eller elbussar som snabbt tar oss till och från centrum skulle minska utsläpp och buller i städerna samtidigt som tillgängligheten skulle öka. På köpet blir det lite trevligare att ta en kopp Capuccino på ett utecafé. Självklart är det lösbart. Flyget har lyckats, så varför skulle inte andra allmänna trefikmedel kunna erbjuda bra parkering intill viktiga stationer.

I glesbygd måste bilar med låg förbrukning premieras och, framför allt, bilar som drivs med förnybara bränslen som biogas, E85 eller biodiesel. En övergång till laddhybrider med motorer som drivs med biodrivmedel måste vara målet. Laddhybrider med eldriven bakaxel i ett allhjulsdriftssystem ger både bättre säkerhet och mindre krav på halkbekämpning i Norlland. Bättre däck och mindre saltanvändning är också bättre för miljön utan att säkerheten offras.

Allt det här kan vi åstadkomma med hjälp av miljöbilspremier som anpassas efter miljönyttan de gör. Högst premier för elbilar, därefter beräknas premien efter bilens miljöpåverkan med det bränsle som används. tankar man biogas får man en viss premie, något lägre för E85 och ännu lägre för fordonsgas (bestående av biogas till viss del och naturgas för resten.

Menar våra politiker allvar med sitt påstådda miljöengagemang löser de det här, annars är det bara att konstatera att de flaggar för miljön men använder skatteintäkterna från energiskatt och CO2-baserad fordonsskatt till att rädda väl vidlyftiga vallöften.

Det går inte att enbart stirra sig blind på hur mycket energi en bil förbrukar. Vi har olika behov av bilar och det måste vi acceptera om vi inte bekänner oss till traditionell planhushållning á la Östyskland. Vi vinner inget på att köpa två små bilar istället för en stor eller en liten skåpbil med släp istället för en större som lastar mer.

Vad jag vill säga är att vi måste bredda bedömningsgrunden till mer än bara CO2-utsläppet. Den som reser mycket och har behov av en större kombi, á la V70, skulle kunna satsa på en bil med laddhybridteknik och biodrivmedel. Dyrare men bättre för miljön. Då skall vederbörande subventioneras av den som väljer en stark bensinmotor som är billigare men förbrukar mer fossilt bränsle och släpper ut mer CO2.

Sedan måste vi också hitta en rimlig formel för hur lätta lastbilar beskattas. Det finns hantverkare och entreprenörer som behöver pickuper och andra lätta lastbilar. De köper en törstig bil för att de behöver den i jobbet och de bör inte beskattas lika hårt som de som väljer en prestandabil med törstig V8:a på 500 hk. Den som har råd att betala sexsiffriga belopp för jättemoptorer, kolfiberbromsar och magnesiumfälgar har också råd att subventionera dem som inte har något behov av att kompensera något de saknar någon annanstans med en lyxbil.

Media dödar svensk miljöteknik

Vad är det för fel på Sverige och svenskarna? Vi bor i ett av de få länder där det skulle gå att minska personbilstrafikens utsläpp dramatiskt och samtidigt minska förbrukningen av fossila bränslen mycket snabbt. Vi har goda möjligheter att producera el både med vattenkraft och vindkraft samtidigt har vi fortfarande åkerareal i träda där vi skulle kunna producera biobränsle. Ändå sågar media alla försök att komma bort från oljeberoendet.

Regeringen har till och med satt ett slutdatum för försäljning av fossilbilar och ett slutdatum för försäljning av icke förnybara bränslen. Ändå går utvecklingen mot snåla dieselbilar som det främsta alternativet för en bättre miljö. Detta samtidigt som flera andra länder börjar snegla på etanolen som drivmedel. Länder som inte har den infrastruktur vi byggt upp med E85 på de flesta mackarna.

Volvo har idag presenterat sin laddhybrid som skall visas på bilmässan i Geneve om en dryg månad och den första artikel jag hittar på nätet om den nya bilen, efter Miljöfordon Syd förstås, beskriver hur dyr den är. Inte ett ord om vad den betyder för vår framtida infrastruktur och för miljön. Inte ett ord om vad det betyder att svensk bilindustri är offensiva och, framför allt, inte ett ord om att den har en dieselmotor som skall jobba med elmotorn. Både GM och Lotus har tagit fram laddhybrider som har förbränningsmotorer som går på förnybara bränslen som metanol och etanol.

Hela artikeln andas negativism och jantelag på samma sätt som när DN beskrev hur många brödkakor man snuvade de svältande barnen i tredje världen på varje gång man körde etanolbil.

Volvo har inte satt något pris på bilen än men Ny Teknik har kikat i Volvos prislista och kommit fram till att en V60 med femcylindrig dieselmotor kostar 317 000.-. Så har man frågat hybridexperten Mats Alaküla vad merkostnaden för hybridbilen kan hamna på och han beräknar den till mellan 100 000 och 150 000. En kostnad som slutligen ligger till grund för rubriken som andas stor skepsis.

Vänder vi på hela diskussionen och ser till vad vi får istället för vad det kostar kan vi unna oss lite optimism istället. Vi får en bil som går helt tyst och utsläppsfritt i upp till ca: 5 mil. Den får en högre effekt när båda motorerna jobbar samtidigt och den får fyrhjulsdrift vid behov. Närmaste seriösa jämförelse är naturligtvis Volvo V60 T6 AWD som är 90 000:- dyrare än den V60 som Ny Teknik jämfört med. Laddhybriden kommer att gå att köra de första 5 milen till en kostnad på 3:- per mil och den kommer, med nuvarande svenska regler, att bli skattebefriad de fem första åren. Detta utan några andra eftergifter mer än möjligen något mindre lastutrymme då batterier och elmotor tar plats.

Svensk media har sågat E85. Biogasen räcker inte och nu tycks svensk media vilja såga Volvos laddhybrid med en mycket färgad jämförelse istället för att se möjligheterna i projektet.

Volvo har en av de trevligaste E85-motorerna i sitt program men den är relativt törstig. Med modern teknik som start/stopp, lägre luftmotstånd och högre utväxling skulle det gå att sänka förbrukningen. Med den motorn i ett laddhybridsystem skulle vi minska CO2-utsläppet än mer, få än mer körglädje, om nu högre prestanda skall anses som mer körglädje, färre partiklar i luften och samtidigt inte förbruka så mycket av dieseln, som är det bränsle som det är störst brist på för tillfället.