Nyheter

Reportage

Tagg Partiklar

Nytt ljus på problemen med luftkvaliteten

I Paris förbjuds äldre bilar och skotrar i ett radikalt grepp för att förbättra luftkvaliteten. I Sverige tror vi, trots tio förlorade år, att vi kan lösa våra luftkvalitetsproblem genom att förbjuda dubbdäck. VTI har lyckats få både allmänhet och politiker att tro på en målstyrd forskning där miljön blivit slagträ mot dubbdäck och därmed även en begränsning i vår strävan mot ökad trafiksäkerhet.

Från och med juli är det förbjudet att köra lastbilar och bussar som registrerats före oktober 2001 mellan 08:00 och 20:00 i Paris. Från juli 2016 kommer förbudet att utökas till alla bilar registrerade före januari 1997, och motorcyklar registrerade före år 2000. Framför allt är det äldre dieselbilar man är ute efter. I frankrike är ca: 80% av personbilarna dieseldrivna.

– Målet är ett totalstopp för diesel i Pars 2020, säger Anne Hidalgo, Paris borgmästare.

Samma tongångar hörs ifrån britterna. Londons borgmästare, Boris Johnson, vill höja trängselavgiften till det dubbla för dieseldrivna bilar och bensindrivna bilar registrerade för 2006

­– Jag tror bilindustrin är helt oförberedd på hur vetenskapen vänder sig emot dieseldrivna fordon, säger Stephen Joseph som är talesperson för kampanjen ”Better Transport” i Storbritannien.

Är bilindustrin oförberedd?

Är bilindustrin tvingad in i den här fällan i jakten på minskade koldioxidutsläpp?

Mycket talar för att det är så. Bilindustrin har visat upp en rad tekniska lösningar för minskad miljöpåverkan. Det är biogas, vätgas, etanol, hybridlösningar och rena elbilar, men kombinationen av användbarhet, energieffektivitet och den blinda jakten på låga CO2-utsläpp har favoriserat dieselbilarna. En effekt som stärkts av att politiska styrmedel har gynnat bilar med låga CO2-utsläpp. Detta har betytt att bilindustrin satsat på att utveckla dieselmotorn och det paradoxala är att den går en osäker framtid till mötes precis samtidigt som man utvecklat teknik för att nå reningsnivån Euro 6. Ett mycket stort steg i rätt riktning.

Men vetenskapen då? Visst har det talats om luftkvaliteten i Sverige.

Jodå svensk vetenskap, främst Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har ägnat, och ägnar, mycket tid åt luftkvalitetsforskning. Svensk media, med DN i täten, har skrivit spaltmil om just luftkvaliteten i Stockholm.

Baserat på VTI:s rön och mediadebatten, som i viss mån styrts av VTI:s forskningsrapporter, har vi fått ett dubbdäcksförbud på Hornsgatan och vissa gator på annat håll i Sverige. Trots att ingen har kunnat peka på förbättrad luftkvalitet kopplat till just det här förbudet finns det kvar.

I forskarrapporterna och debatten cirkulerade siffror som visade på tusentals personer som mötte en för tidig död på grund av inget annat än dubbdäcksslitaget.

I dagarna presenterade Naturvårdsverket i samarbete med Umeå universitet en rapport som gör gällande att mer än 5000 personer dör en för tidig död i Sverige på grund av partiklar och avgaser i inandningsluften. 3000 av dessa personer anses i den här rapporten dö som en konsekvens av importerade föroreningar från kontinenten. Så kallade långdistanstransporterade partiklar. Förbränningspartiklar från vedeldning i Sverige orsakar ytterligare 1000 dödsfall. Sedan har vi förbränning i bilmotorer, som orsakar cirka 1300 förtida dödsfall och partiklar från väg- och däckslitage, cirka 200 dödsfall. I det senare ryms ett visst antal dödsfall som kan härledas till dubbslitaget.

Mycket tyder på att VTI.s forskare gått den offentliga förvaltningens ärenden då väghållarna kan tänkas vilja slippa dubbdäck för att kunna upphandla asfalteringen internationellt och slippa använda den svenska tåligare asfalten. Det skulle leda till lägre kostnader för väghållarna, men ökad miljöbelastning då den mjukare asfalten slits hårdare vid nötning mellan däck och sandad asfalt. Det skulle också leda till ökade utsläpp på grund av längre transporter med och av utländska lastbilar och maskiner. Det skulle samtidigt betyda ökad arbetslöshet samt minskad lönsamhet i den redan hårt drabbade svenska åkerinäringen.

Samma forskare har också med teoretiska krumelurer kunnat lägga fram en forskningsrapport som visar att ökad gatubelysning leder till fler döda oskyddade trafikanter. I själva verket kanske uppdraget var att hitta ett sätt för kommunerna och andra väghållare att inte behöva investera i ny gatubelysning.

Det tråkiga i detta är att det är vi bilister som drabbas av sämre trafiksäkerhet och vi svenskar som drabbas av sämre luftkvalitet när forskningen jobbbar för att verifiera en tes som någon tror på och inte ser hela sanningen. Inte ens den mest uppenbara som presenteras på annat håll i världen.

 

 

Diesel, partiklar och bluffande politiker

Det handlar om eftertanke och insikt. Det handlar om en av vår tids mest avgörande frågor. En fråga som idag ägs av politiker som inte gett sig tid att sätta sig in i den eller väljer att lyssna på en opinion som vilseletts av effektsökande journalister. Det handlar om framtidens mobilitet.

Vi har forskare som i årtionden har argumenterat för mindra bilar. Vi har journalister som ensidigt har sökt biodrivmedlens nackdelar och vägrat släppa snuttefilten bensin, diesel och kolvmotorn. Privatbilismen har alltid stått i skottlinjen när det gäller miljön. Slutligen fick vi en fotograf som photoshopade till en dramatisk himmel över en etanolfabrik och fick priset: ”Årets bild” för detta. Det var i bild vederlagt att etanoltillverkningen var ett hot mot miljön.

Allt detta ledde till en märklig etanoldebatt i Sverige där den satsning som gjorts på etanol som alternativt och fossilfritt bränsle smutskastades och avslutades. Vi fick politiker som visade handlingskraft genom att fördöma etanolen som fordonsbränsle. Vi hade en lättledd opinion som köpte hela kampanjen mot etanolen.

Sverige hade ett guldläge att verkligen minska biltrafikens miljöpåverkan. Inget annat land fick ner utsläppen av CO2 så snabbt. Det fanns en färdplan med allt effektivare etanolmotor och etanolmotorer i hybridsystem. Allt slängdes på soptippen.

Nu sitter vi där med en dramatisk ökning av antalet dieselbilar, en ökning av partikelhalterna i storstäderna och en allt större efterfrågan på diesel. Diesel som tillverkas av samma delar av råoljan som villaoljan. Vi har målat in oss i dieselhörnet.

Det är i denna stund som WHO talar om allt det där vi inte ville veta. Allt det där som politikerna inte tog sig tid att ta reda på. Allt det där som journalisterna inte förstod, eller inte ville förstå.

Diesel må vara energieffektivt, men det är definitivt inte miljöeffektivt. Medan vi fortfarande stödjer snåla dieselbilar med miljöbilsrabatt på bilskatten slår WHO fast att dieselavgaserna är cancerogena. De talar om vad man redan visste i exempelvis gruvindustrin.

Medan VTI malde på i den mest målstyrda forskningen jag någon gång haft insikt i fick de politikerna att förbjuda dubbar då det bevisligen uppstod partiklar när dubbdäcken nötte testanläggningen i Linköping. Snabbt valde politikerna att förbjuda dubbarna på några gator. Att vi redan visste om dieselavgasernas farlighet och dieselmotorernas partikelutsläpp och att man inom gruvindustrin redan använde eltruckar var inte skäl nog att ens ifrågasätta dieseln som fordonsbränsle.

Resultatet blev mer partiklar i luften runt Hornsgatan i Stockholm och de som kör med dubbdäck betraktas som egoister utan ansvar för sina medmänniskor. De är egentligen mer ansvarsfulla och har en större insikt.

Personligen är jag så egoistisk att jag väljer att köra min bensinbil med dubbdäck hellre än att riskera hälsan i tunnelbanan. Detta trots att jag vet att tunnelbanan är ett betydligt miljövänligare transportmedel. Jag vet också att partikelhalterna i luften i tunnelbanan är närmare hundra gånger så höga som längs Hornsgatan. Detta enligt en undersökning som Karolinska institutet gjorde i början av 2000-talet. En undersökning som snabbt tystades ner då den enbart skulle leda till elände för kollektivtrafiken, vår ekonomi och dessutom öka antalet resenärer som väljer personbilen framför kollektiva transporter.

Frågan är bara om politiker och forskare har rätt att lura allmänheten bara för att det gynnar det gemensamma. I ett öppet demokratiskt samhälle bör vi alla ha rätt att få alla fakta på bordet. Helst innan de inte går att läsa för att de dammats ner med dieselpartiklar eller metallpartiklar i tunnelbanan.

Jag är allvarligt oroad när jag inser hur forskare och politiker interagerar utan att ta ansvar för resultatet. Vi ser resultatet när det gäller partiklarna och nu ser vi samma mönster igen när det gäller fordonsbränslet.

 

 

” I en studie som publicerades i januari 2005 har forskare vid Karolinska Institutet testat partiklars effekter på odlade lungceller och funnit att tunnelbanepartiklarna påverkar arvsmassan i cellerna mer än partiklar från en högtrafikerad gata.”

Citat folkhälsoguiden.

 

” En undersökning som KI presenterade 2004 visar att partiklar i tunnelbanan skulle kunna vara långt mer skadliga för luftrören än dem från en bilväg. Anledningen är att partiklarna i tunnelbaneluften upp till 50 procent är av järn från räls och tunnelbanevagnar. De här partiklarna är vassa och skadar därför cellerna mer.”

Citat svd.se

 

” Luften i Stockholms tunnelbana innehåller tio gånger fler partiklar än stadens mest förorenade gator. Nu visar svenska forskare att tunnelbanans partiklar dessutom skadar mänskliga lungceller mera än gatupartiklarna.”

Citat: dn.se

 

”Forskarna utsatte odlade mänskliga lungceller för partiklar från både Hornsgatan och tunnelbanan. Efter fyra timmar mätte man hur mycket skada de orsakat på cellernas arvsmassa, DNA.

Resultatet tyder på att tunnelbanans luft kan vara mellan 20 och 80 gånger skadligare för lungcellernas arvsmassa än luften på gatan. Det skulle betyda att bara 20 minuter i tunnelbanan motsvarar ett dygn på Hornsgatan. Den stora mängden partiklar i tunnelbanan består främst av ytterst små metallfragment från rälsen och tågens bromsar.”

Citat: Expressen.se