Nyheter

Reportage

Tagg Trafikverket

Trafikverket tror på batterier och vätgas till tunga fordon

Program Elvägars uppdrag är att utreda möjligheten att etablera elväg med dynamisk laddning för tung trafik. Nu breddas uppgiften till att också omfatta hur annan typ av elektrifiering kan kombineras med elvägar för att nå bästa effekt.

Läs mer och kommentera »

Klimatkrisen kommer att kosta

Effekterna av klimatförändringar medför en ökad risk för bland annat översvämningar, stormar och skred, bedömer VTI och Trafikverket. Det kommer orsaka skador på infrastrukturen vilket innebär stora kostnader för samhället. Samhället behöver därför rusta för de konsekvenser som klimatförändringarna för med sig.

Läs mer och kommentera »

Höghastighetståg ett stort steg mot miljövänliga snabba transporter

Trafikverket beräknar att en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö kan komma att kosta mellan 190 och 320 miljarder kronor. En högre kostnad än vad som tidigare beräknades, men som ändå bedöms som en god investering för Sverige.

Trafikverkets arbete med En ny generation järnväg, det vill säga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Jönköping och Malmö, befinner sig fortfarande i ett tidigt planeringsskede, vilket gör det omöjligt att beräkna en exakt kostnad. Investeringen beräknas uppgå till mellan 190 och 320 miljarder kronor i 2015 års prisnivå. Tidigare har en mycket ungefärlig kostnad beräknats till 170 miljarder kronor. De nya beräkningarna presenteras i en rapport som överlämnas till Sverigeförhandlingen den 7 december.

Den kostnadsökning som Trafikverket nu redovisar beror dels på nya och mer preciserade tekniska krav på till exempel spårets utformning och bullerskydd, dels på att beräkningsunderlagen nu är bättre och mer precisa samt att innehållet i projektet har förändrats, till exempel vad hur stationer ska utformas. Vad den slutliga kostnaden blir beror på vilken sträckning, stationslägen och teknisk standard som väljs.

Trafikverket föreslår två alternativ till utbyggnadsstrategier. Gemensamt för dem är att sträckorna Järna-Linköping och Mölnlycke-Bollebygd genomförs först och att sträckan Jönköping-Hässleholm genomförs sist. Det ena alternativet innebär att sträckorna Linköping-Gripenberg och Hässleholm-Lund prioriteras före återstående delar av sträckningen Stockholm-Jönköping-Göteborg. Det andra alternativet innebär att sträckan Göteborg-Borås färdigställs först och därefter återstående delar av sträckningen Stockholm-Jönköping-Göteborg och sträckan Hässleholm-Lund.

Restiden mellan Stockholm och Göteborg ska vara två timmar och mellan Stockholm och Malmö ska det ta två och en halv timme att resa. Tågens punktlighet blir hög då det enbart går persontåg med hög hastighet på den nya järnvägen. Samtidigt får godstrafiken ökat utrymme på befintliga stambanor. De samhällsekonomiska beräkningarna visar i dag att projektet blir svagt olönsamt, men det finns stora osäkerheter i beräkningarna och Trafikverket avser därför att ta fram fördjupade samhällsekonomiska kalkyler under 2016.

Trafikverket bedömer att en investering i höghastighetståg är bra för Sverige. Höghastighetsjärnvägen innebär möjligheter till förstorade arbetsmarknadsregioner, bättre förutsättningar för ökat bostadsbyggande och bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Den nya höghastighetsjärnvägen skulle kunna stå färdig 2035.

Första elvägen klar i höst

elvägar

Trafikverket satsar en miljon kronor på elvägsprojektet vid Arlanda. Pengarna ska användas till projektering för att bygga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. Redan hösten 2015 kan elvägen testas i praktiken. På den här försökssträckan väljer man att satsa på Volvos lösning med spår nedfrästa i vägbanan. Scania har istället föreslagit luftledningar.

Läs mer och kommentera »

Eldriven färja minskar CO2 utsläppen med 107 ton

Trafikverkets färjerederi arbetar med att utveckla en hållbar färjedrift. Ett egenutvecklat system med eldrift via kabel, som infördes på linfärjan i Hamburgsund för drygt två år sen, har minskat halten av miljöpåverkande utsläpp med 90 procent.

Läs mer och kommentera »