Sverige försvårar för biogasbilar – Norge gör tvärtom och likställer dem med elbilar

Sverige försvårar för biogasbilar – Norge gör tvärtom och likställer dem med elbilar

På senaste tiden har det rapporterats att biogasbilar inte längre ska definieras som miljöbilar i Sverige. Samtidigt med detta har man i Norge beslutat att likställa biogasbilar med el- och vätgasbilar. Svenska regeringen bör vända blicken västerut och ta efter Norge.

När den svenska regeringen nu föreslår hur ett EU-direktiv ska genomföras i Sverige, om bland annat miljökrav vid upphandling av bilar, är ett av förslagen att miljöbilsdefinitionen ändras från och med årsskiftet. Miljöbilsdefinitionen påverkar vilka bilar som landets statliga myndigheter ska köpa in. Kommuner och regioner följer också vanligen miljöbilsdefinitionen vid inköp av fordon.

Hittills har den svenska miljöbilsdefinitionen följt regelverket för klimatbonusbilar (se faktarutan nedan). Om förslaget blir verklighet skulle biogasbilar inte längre räknas som en miljöbil, i stället skulle det vara elbilar, eventuellt vissa laddhybrider och vätgasbilar. 

- Det finns inget som hindrar att regeringen inför EU-direktivet och samtidigt fortsätter definiera biogasbilar som miljöbilar i miljöbilsdefinitionen, säger Jonas Lööf, verksamhetsledare på Miljöfordon Sverige, och fortsätter:

- Vi anser att Sverige istället för att ta beslut som riskerar att begränsa möjligheterna för biogas, bör snegla på Norge och underlätta för ytterligare biogasproduktion och biogasfordon. Vi behöver flera olika lösningar för att få ner klimatpåverkan från fordonstrafiken.

- Sett till hela livscykeln har ett biogasfordon lika liten klimatpåverkan som en elbil, eller till och med mindre när hänsyn tas till de utsläpp som inte uppstår då olika restprodukter blir biogas.


Norge underlättar för biogas

I Norge har Stortinget precis beslutat att ge sin regering i uppdrag att undanröja kvarstående hinder för biogasproduktion, bland annat genom att likställa biogasfordon med så kallade nollutsläppsfordon, alltså el- och vätgasbilar. Beslutet består av flera delar och ska bland annat resultera i snabbare ansökningshantering vid investeringsbidrag till tankstationer och biogaslastbilar.

Finland ser biogas som en viktig del av fordonsstrategin

- Även i Finland ingår biogas som en del i strategin mot minskad klimatpåverkan från fordonstrafiken. Den finska regeringen satte exempelvis nyligen ett golv som innebär att antalet biogasbilar ska ökafrån dagens 12 000 till 130 000 bilar före 2030, samtidigt som de gasdrivna lastbilarna och bussarna ska öka från 300 till 6 200, avslutar Jonas Lööf.


 

FAKTA

Miljöbilsdefinition

Miljöbilsdefinitionen beskriver miljökraven för svenska statliga myndigheters bilar. Miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar (se nedan) och innebär att en miljöbil får släppa ut högst 70 gram koldioxid per kilometer, eller drivas på gas.
De personbilar och lätta lastbilar som en statlig myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar i enlighet med miljöbilsdefinitionen.


Klimatbonusbil och Bonus malus 

Förordningen om klimatbonusbilar (senast ändrad 1 april 2021) reglerar den bonus som ges till de som köper en personbil, lätt lastbil eller lätt buss med mycket låga utsläpp av koldioxid (CO2) eller som kan drivas med fordonsgas.

Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med utsläpp under 60 gram koldioxid (CO2) per kilometer kan få en bonus (bidrag). Den maximala bonusen för fordon med nollutsläpp är 70 000 kronor. Den maximala bonusen för fordon med utsläpp över noll är 45 000 kronor.
Gasbilar kan i nuläget få en bonus på minst 10 000 kronor.

Fordon med höga utsläpp har högre fordonsskatt (malus) under de första tre åren. Malusen omfattar fordon med utsläpp över 90 gram koldioxid (CO2) per kilometer. Nivån för malusen ökar i relation till utsläppen.
Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) eller fordonsgas omfattas inte av malusen.
 

Beräkning av bilars av klimatutsläpp – ”tailpipe” respektive well-to-wheel”

EU bedömer bilars klimatpåverkan genom att mäta koldioxidutsläpp vid avgasröret, den så kallade tailpipe-metoden.
För gasbilar innebär det att all gas räknas som naturgas. Mätmetoden blir missvisande i Sverige där fordonsgasen består till i snitt 95 procent av förnybar biogas. (Även många andra länder i Europa börjar komma upp i betydande mängder biogas, och andelen ökar snabbt.)

Motsatsen till tailpipe-metoden är "well-to-wheel" (källa till hjul) där hela livscykeln för drivmedel räknas in, vilket skulle ge biogas mycket lägre utsläpp vid beräkning av klimatpåverkan.

 

Utsläpp från biogasbil jämfört med elbil

Beräkningar visar att både en elbil och en biogasbil släpper ut cirka 50 g CO2/km utifrån ”well-to-wheel”. Biogasbilen från 30 g/km vid tillverkning och 20 g/km vid körning. För en elbil är motsvarande siffror från 50 g/km vid tillverkning och 0 g/km vid användande, förutsatt att elen är förnybar.

Tar man för biogas dessutom hänsyn till de utsläpp som skulle uppstå om råvaran inte användes för biogasproduktion blir utsläppen negativa, det vill säga biogas minskar utsläppen med mer än 100 procent (läs mer om resonemanget på energigas.se)

Exempelvis anger Alvesta Biogas en klimatpåverkan för sin biogas till -18 g CO2/km, en minskning med 115 procent jämfört med fossil referens.

 

Skattebefrielse för biogas

EU har gett Sverige skattebefrielse för biogas till 2030. Tack vare beslutet kan Sverige fortsätta skattebefria biogas för transportändamål.