No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
No valid Igloo license registered.
BIOGAS (FORDONSGAS/CNG)

BIOGAS/FORDONSGAS

Fordonsgas är ett drivmedel som består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda. Biogas är förnybart och tillför inte någon ny koldioxid medan naturgas är ett fossilt bränsle, som dock har en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel.

I Sverige bestod genomsnittlig fordonsgas till 97 procent av biogas 2020, men på många tankställen tankar man 100 procent biogas. Biogas som tankas i Sverige är ofta lokalproducerad i närheten av där det tankas.

Biogas framställs av restprodukter som matavfall får hushåll och restauranger, gödsel från kor och hästar samt avfall från slakterier. Ur miljöperspektiv är gasdrivna fordon idag bland de allra bästa om de körs på ren biogas.

På pumpen eller mackens skyltning ser det ut som att gas är dyrare än bensin eller diesel, men det är tvärtom billigare - ofta runt 1-2 kr lägre, eller mer, än motsvarande bensinpris. Förklaringen till siffran är att gas säljs i kilo och att ett kilo gas motsvarar 1,5 liter bensin.

Exempel:
Om biogasen kostar 24,50 kr per kg motsvarar det 16,33 kr per liter bensin.
24,50 / 1,5 = 16,33 (Gaspris / 1,5 = motsvarande bensinpris.)

Ordförklaring

Fordonsgas (CNG)

CNG är förkortningen av Compressed Natural Gas. Den svenska termen för CNG är fordonsgas. Fordonsgasen kan (trots den engelska förkortningen) bestå både av naturgas och biogas. Både naturgas och biogas består framför allt av metan, vilket gör att de två gaserna i de flesta sammanhang är utbytbara.


Biogas 

Biogas förkortas ibland CBG (Compressed Biogas) för att särskilja det från naturgas. Biogas är ett helt förnybart bränsle som kan utvinnas från en stor mängd olika organiskt restavfall som avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor och matavfall. För att kunna användas i fordon behöver gasen raffineras så att halten metan ökar och övriga ämnen minskar. Biogas produceras ofta lokalt i närheten av där det tankas.

Biogas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämförs de direkta utsläppen minskar du dessa med runt 90 procent genom att köra på biogas istället för bensin eller diesel.

Tar man också hänsyn till de utsläpp som skulle uppstå om råvaran inte användes för biogasproduktion blir utsläppen negativa, det vill säga biogas minskar utsläppen med mer än 100 procent. (Läs mer om resonemanget på energigas.se)

Jämfört med en dieselbil släpper du dessutom inte ut farliga partiklar som kväveoxider (NOx) och partikelämnen (PM) – något som inte ens diesel med förnybar HVO kommer ifrån.


Naturgas

Naturgas är en icke förnybar energikälla som utvinns ur separata gasfyndigheter och i samband med oljeutvinning. Den naturgas som används i Sverige har framför allt kommit från gasfältet Tyra i den danska delen av Nordsjön.


Flytande biogas (LBG)

LBG är förkortningen för Liquified Biogas, flytande biogas. LBG är biogas som kylts ner och blivit vätska. Genom att omvandla biogas till flytande form kan den användas som ett hållbart drivmedel till tunga transporter.


Flytande naturgas (LNG)

LNG är förkortningen för Liquified Natural Gas, flytande naturgas. Naturgasen omvandlas från gas till vätska vid minus 163 grader, och minskar då 600 gånger i volym – vilket gör att den fungerar effektivt för tunga transporter som behöver mycket bränsle i tanken.


Motorgas (LPG)

Motorgas är ett annat namn för gasol som drivmedel för fordon och förkortas LPG (Liquefied Petroleum Gas). LPG är ett fossilt bränsle och används nästan inte alls i Sverige, men förekommer på olika håll i Europa. Det går inte att tanka motorgas i en bil avsedd för fordonsgas, eller tvärtom. Faktum är att de är livsfarligt att försöka tanka en LPG-bil med CNG, eftersom CNG är gas under högt tryck, och LPG är ett lågtryckssystem.

Klimatpåverkan CNG: 45g CO₂/kWh

Under 2020 är det beräknade värdet utifrån ett livscykelperspektiv för CNG 45g CO₂/kWh, för EU:s fossila referensdrivmedel (bensin/diesel) är värdet 338g CO₂/kWh (1L bensin är ca 9kWh, ca 0,7kg CNG är ca 9kWh)

Motortyp: Förbränningsmotor typ Ottomotor

Klimatnytta: 87%

Förnybar andel: 97%


Klimatpåverkan LNG/LBG: 89g CO₂/kWh

Under 2020 är det beräknade värdet utifrån ett livscykelperspektiv för LNG/LBG 89g CO₂/kWh, för EU:s fossila referensdrivmedel (bensin/diesel) är värdet 338g CO₂/kWh (1L bensin är ca 9kWh, ca 0,7kg LBG är ca 9kWh)

Motortyp: Förbränningsmotor typ Dieselmotor

Klimatnytta: 74%

Förnybar andel: 95%

HITTA TANKSTÄLLEN

Tanka Grönt är en kostnadsfri app för att hitta tankställen för alla slags bränslen, inklusive laddplatser. Se tankagront.se

 

LÄNKAR TILL MER INFORMATION

Läs om biogasfordon i vår fordonsguide.

Hitta aktuella gasbilar på miljofordon.se

Kunskapsbank om biogas och biogasbilar finns bland annat på biogastillfolket.se och energigas.se