MILJÖBIL OCH KLIMATBOUNSBIL

Här reder vi ut vad en miljöbil, eller klimatbonusbil, är och vilka fördelar de har.

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, biogas, vätgas eller andra förnybara drivmedel. Så kallade klimatbonusbilar får ta del av skattelättnader och bonusar. Den statliga miljöbilsdefinitionen, som följer regelverket för klimatbonusbilar, styr vilka fordon som statliga myndigheter får köpa in. 

Det finns både en bonusdel och en straffdel som styr vad fordonets skatt eller klimatbonus blir beräknat utifrån det uppmätta koldioxidutsläppet för fordonet - som körts i en standardiserad WLTP EU-körcykel.

Definitionen är föränderlig och påverkas av de klimatmål som EU och regeringen har som mål. Syftet är att påverka bilköpares fordonsval vid nyförsäljning.


Bonus Malus

1 juli 2018 infördes ett nytt avgiftssystem som heter Bonus-Malus. Klimatbonusbilar (max 60 g CO2/km samt gasbilar) ges bonus. 

Bonus-malus-systemet innebär att batterielbilar får 70 000 kr i bonus, laddhybrider får ett belopp mellan 10 000 och 70 000 kr beroende på utsläpp och gasbilar får 10 000 kr i bonus medan fossilbilar som släpper ut över 95 gram per km får höjd fordonsskatt de 3 första åren.

Från 2022 och de kommande åren vill regeringen vill skärpa miljöstyrningen och den ekonomiska hållbarheten i bonus-malus-systemet vilket innebär att klimatbonus för batterielbilar och laddhybrider succesivt sänks till 50 000 kr respektive 10 000 kr. Klimatbonusen för gasbilar kommer även fortsättningsvis vara 10 000 kr.


Fördelar för klimatbonusbil?

Att äga eller köra en klimatbonusbil är i regel inte dyrare än att ha en vanlig fossildriven bil. Det kan till och med vara förmånligare de första åren från det att bilen togs i trafik, tack vare bonus och skattelättnad (beroende på hur aktuell miljöbilsdefinitionen lyder). Förutom klimatvinsten är andra fördelar bland annat drivmedelskostnad och förmånsvärde. Kollar man på helheten för miljöbilar så blir oftast totalkostnaden bättre än för en likvärdig fossildriven bil.

Företag kan också ha fördelar i att köra klimatbonusbil i till exempel upphandlingar och hjälper även till att stärka företagets miljöprofilering.


Den statliga miljöbilsdefinitionen

Miljöbilsdefinitionen beskriver miljökraven för svenska statliga myndigheters bilar. Miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar (se nedan) och innebär att en miljöbil får släppa ut högst 70 gram koldioxid per kilometer, eller drivas på gas.

De personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar i enlighet med miljöbilsdefinitionen.

Andra offentliga aktörer som kommuner och regioner följer vanligen också den statliga definitionen vid upphandling av fordon.


 

Vad ser Miljöfordon Sverige som fossiloberoende fordon?

Det finns ingen nationell definition för vilket fordon som är fossiloberoende. Vi i Miljöfordon Sverige har bestämt oss för att definiera ett fossiloberoende så här:

Ett fordon som har möjlighet att framföras på ett bränsle som inte i huvudsak är bensin eller diesel


Vi anser alltså att följande fordon är fossiloberoende:

  • Fordon som kan drivas med E85
  • Fordon som kan drivas med fordonsgas (biogas, naturgas eller en blandning av dessa men minst 50 procent biogas)
  • Fordon med ren batterieldrift
  • Laddhybrider (plugg-in hybrider)
  • Dieselfordon godkända av tillverkare att köras på HVO100
  • Vätgasbilar

Vi anser att följande fordon inte kan räknas som fossiloberoende:

  • Bilar avsedda för LPG/motorgas (gasol)
  • Elhybrider (alltså bilar som inte kan laddas med sladd)
  • Bensinbilar
  • Dieselbilar som ej är godkända för HVO100