MILJÖBIL OCH KLIMATBOUNSBIL

Här reder vi ut vad en miljöbil, eller klimatbonusbil, är och vilka fördelar de har.

UPPDATERING: Från och med onsdag 9 november 2022 tas bonus-delen för miljöbilar bort. Malus-delen kommer finnas kvar. Läs mer.

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, biogas, vätgas eller andra förnybara drivmedel. Så kallade klimatbonusbilar får ta del av skattelättnader och bonusar. Den statliga miljöbilsdefinitionen, som följer regelverket för klimatbonusbilar, styr vilka fordon som statliga myndigheter får köpa in. 

Det finns både en bonusdel och en straffdel som styr vad fordonets skatt eller klimatbonus blir beräknat utifrån det uppmätta koldioxidutsläppet för fordonet - som körts i en standardiserad WLTP EU-körcykel.

Definitionen är föränderlig och påverkas av de klimatmål som EU och regeringen har som mål. Syftet är att påverka bilköpares fordonsval vid nyförsäljning.


Bonus Malus

För bilar som tagits i bruk 1 april 2021 eller senare gäller den här ersättningen:

Privatpersoners bonus

Mest skattebonus ger rena elbilar/bränslecellsbilar med nollutsläpp ur avgasröret. Här får den som köper bil privat 70 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 583 kronor från 45 000 kr för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut.

Gasbilar (som drivs av ett annat bränsle än gasol) får minst 10 000 kronor.

Företagets bonus

Företagets bonus (med företag menas även enskild firma) är som mest 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil (om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen). Med jämförbar bil menas motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och nivå på utrustning som bonusbilen.

Ändringar från den 8 juli:

 • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
 • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km
 • klimatbonusbilar får inte kosta mer än 700 000 kr i nypris
 • gasbilar kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse
 • en begränsning av bonusbeloppen till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil tas bort

Ytterligare förändringar  1 januari 2023:

 • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
 • bonusbeloppet för bilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer justeras och sänks
 • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km

Källa: Miljöfordon.se


Fördelar för klimatbonusbil?

Att äga eller köra en klimatbonusbil är i regel inte dyrare än att ha en vanlig fossildriven bil. Det kan till och med vara förmånligare de första åren från det att bilen togs i trafik, tack vare bonus och skattelättnad (beroende på hur aktuell miljöbilsdefinitionen lyder). Förutom klimatvinsten är andra fördelar bland annat drivmedelskostnad och förmånsvärde. Kollar man på helheten för miljöbilar så blir oftast totalkostnaden bättre än för en likvärdig fossildriven bil.

Företag kan också ha fördelar i att köra klimatbonusbil i till exempel upphandlingar och hjälper även till att stärka företagets miljöprofilering.


Den statliga miljöbilsdefinitionen

Miljöbilsdefinitionen beskriver miljökraven för svenska statliga myndigheters bilar. Miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar (se nedan) och innebär att en miljöbil får släppa ut högst 70 gram koldioxid per kilometer, eller drivas på gas.

De personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar i enlighet med miljöbilsdefinitionen.

Andra offentliga aktörer som kommuner och regioner följer vanligen också den statliga definitionen vid upphandling av fordon.


 

Vad ser Miljöfordon Sverige som fossiloberoende fordon?

Det finns ingen nationell definition för vilket fordon som är fossiloberoende. Vi i Miljöfordon Sverige har bestämt oss för att definiera ett fossiloberoende så här:

Ett fordon som har möjlighet att framföras på ett bränsle som inte i huvudsak är bensin eller diesel


Vi anser alltså att följande fordon är fossiloberoende:

 • Fordon som kan drivas med E85
 • Fordon som kan drivas med fordonsgas (biogas, naturgas eller en blandning av dessa men minst 50 procent biogas)
 • Fordon med ren batterieldrift
 • Laddhybrider (plugg-in hybrider)
 • Dieselfordon godkända av tillverkare att köras på HVO100
 • Vätgasbilar

Vi anser att följande fordon inte kan räknas som fossiloberoende:

 • Bilar avsedda för LPG/motorgas (gasol)
 • Elhybrider (alltså bilar som inte kan laddas med sladd)
 • Bensinbilar
 • Dieselbilar som ej är godkända för HVO100