Neste ser förnybara bränslen som nyckeln
Samverkan för att snabbare nå klimatmålen

Neste ser förnybara bränslen som nyckeln

Neste har raffinaderier i Finland, Nederländerna och Singapore för produktion av förnybara drivmedel enbart från förnybara råvaror. Idag har Neste en årlig produktionskapacitet på cirka 3,3 miljoner ton och en prognostiserad kapacitet på 4,5 miljoner ton år 2023. Neste ser en lösningen inför framtiden där förnybara biodrivmedel i kombination med eldrivning och samverkan mellan olika transportslag hälper oss att snabbare nå klimatmålen.

Transporterna står i centrum för många ekonomiska och sociala utmaningar. De svarar för ca 64 procent av den globala oljekonsumtionen, 27 procent av all energianvändning och 23 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp, enligt IISD (International Institute for Sustainable Development), berättar Neste i sin debattartikel.

För att nå de globala klimatmålen måste utsläppen minska bland annat genom snabbare införd hållbar mobilitet. I detta ingår till exempel “delad mobilitet” där användning av transportslag optimeras för att minska miljöpåverkan, elektrifiering samt ökad användning av förnybara bränslen.

– Fördelen med förnybara bränslen är att de finns här och nu, och kan användas i befintlig fordonsflotta; i bilar, lastbilar, flygplan och fartyg. Men övergången bör gå snabbare, säger Carl Nyberg, Executive Vice President Renewable Road Transportation på Neste.

Många olika råvaror och processer gör att den globala produktionen av förnybara bränslen kan öka avsevärt till över 1 000 megaton oljeekvivalenter 2040. Det räcker till för att ersätta alla fossila bränslen som används inom flyg- och sjötransport samt en betydande del av vägtransporterna.

Neste tar ett exempel och beskriver hur de tunga dieseldrivna fordonen står för 12,5 procent av den svenska byggbranschens växthusgasutsläpp. Dessa utsläpp, liksom motsvarande inom övriga transporter, kan minimeras redan idag genom förnybara bränslen.