Regeringsbeslut om gasbilar ger framtidstro och satsningar i biogasbranschen

Regeringsbeslut om gasbilar ger framtidstro och satsningar i biogasbranschen

Regeringen beslutade tidigare under hösten att gasbilar även framöver ska klassas som miljöbilar hos statliga myndigheter. Det är ett besked som tagits emot med stor glädje från lokala och regionala biogasproducenter och distributörer vilka nu vågar fortsätta satsa på biogas.

Regeringen beslutade tidigare under hösten att gasbilar även framöver ska klassas som miljöbilar hos statliga myndigheter. Det är ett besked som tagits emot med stor glädje från lokala och regionala biogasproducenter och distributörer vilka nu vågar fortsätta satsa på biogas.

Regeringen har beslutat att inte gå vidare med det remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition där gasbilar föreslogs uteslutas från definitionen som miljöbil för statliga myndigheter. Det är beskedet efter avslutad remissrunda. Därmed kommer gasbilar även fortsatt kunna upphandlas av statliga myndigheter.

Viktigt beslut som även påverkar kommunala verksamheter

– Även om regeringens beslut enbart berör myndigheter är det ett viktigt beslut. Många kommuner och kommunala bolag följer den statliga miljöbilsdefinitionen vid upphandlingar av fordon. Det är kommuner och regioner som köper den stora majoriteten nya biogasbilar och dessa fordon är i nästa led viktiga för begagnatmarknaden, säger Jonas Lööf, verksamhetsledare på Miljöfordon Sverige och fortsätter:

– Dessutom är det viktigt rent symboliskt då det funnits en oro för att även reglerna kring klimatbonusbilar i förlängningen skulle ändras för biogasbilar om de uteslutits i den statliga miljöbilsdefinitionen.


Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige anser att regeringens beslut är viktigt, främst då även de flesta kommuner och regioner följer statens miljöbilsdefinition vid upphandlingar av fordon.

 

Beslutet gör att Småländska Bränslen satsar på fler tankställen

Småländska Bränslen säljer lokalproducerad biogas i Småland och Blekinge på 11 egna tankställen. Företagets vd Stefan Hermansson berättar att regeringens beslut har en oerhörd betydelse för företaget och för framtidstron på biogas som fordonsbränsle.

– I och med det här beslutet från regeringen, som bekräftar att vi är på rätt spår med biogas, kan vi se långsiktigt på våra investeringar och fortsätta etablera fler tankställen i de regioner vi är verksamma. Dessutom skickar det en signal att biogas är ett bränsle för framtiden, säger Stefan Hermansson.

Stefan Hermansson, Småländska Bränslen
Stefan Hermansson, vd för Småländska Bränslen, här vid invigningen av företagets biogastankställe i Tranås i slutet av november, berättar att man nu vågar fortsätta satsa på fler tankställen.

Fordon från offentlig sektor avgörande för Hagelsrum Biogas etableringar

Hagelsrum Biogas producerar sedan 2012 biogas med gödsel från den egna gårdens runt 600 kor. Biogasen säljs på företagets fem egna tankställen i nordöstra Småland. Tom Birgersson på Hagelsrum Biogas berättar att de är lättade över att förslaget om ny miljöbilsdefinition skrotas:

– Faktum är att vi blev förvånade när förslaget kom. Det sänder ju helt fel signaler, och riskerar att ge biogasen ett dåligt rykte som kan vara svårt att tvätta bort. Även om det inte hade påverkat oss på kort sikt, hade det kunnat bli direkt skadligt över tid.

– Sammantaget är kommunernas och regionernas fordonsinköp oerhört viktiga för etableringen av våra tankställen. Utan dem hade det inte blivit några mackar. Offentlig sektors fordon är en viktig grund för vår försäljning, och på sikt hade de sannolikt fallit bort om förslaget gått igenom.

– Vi hoppas dessutom att beslutet gör att biltillverkarna ser en framtid för att fortsätta tillverka biogasbilar, även om det också går att konvertera bilar till biogasdrift.

Tom Birgersson, Hagelsrum Biogas
Tom Birgersson på Hagelsrum Biogas tycker att Sverige borde propagera mer för biogas inom EU.

Gör som i Norge och likställ biogasbilar och elbilar

Tom Birgersson menar att det är väldigt mycket fokus på elbilar, och även om de är viktiga för omställningen från fossila drivmedel, poängterar han att det kommer det behövas flera olika bränslen. Han anser att Sverige borde gå hårdare fram inom EU och propagera för biogas, då han är orolig för att EU annars kommer ”slarva bort” bränslet.

– Gör som i Norge där elbilar och biogasbilar likställs. Biogas kan, och bör, vara en viktig del i omställningen. Vi tar kogödsel och får genom rötning ut ett bränsle, plus mer näringsrik gödsel, samtidigt som vi genom rötningen faktiskt plockar bort utsläpp. Biogas kan alltså skapa minusutsläpp. Det är ju fantastiskt!

Alvesta Biogas planerar att utöka produktionen stort

Även på Alvesta Biogas som producerar biogas, och ägs av elva bönder, ser man positivt på framtiden för bränslet.

– Ska vi klara klimatomställningen behövs fossilfria alternativ, så rent logiskt bör biogasen ha en framtid. De utredningar som finns visar att biogas, i synnerhet gödselbaserad, är ett av de mest klimatsmarta fordonsbränslena, säger Stefan Bengtsson, bonde och en av delägarna.

Stefan Bengtsson, Alvesta Biogas
Stefan Bengtsson är en av de 11 bönder som är delägare i Alvesta Biogas, som nu planerar att utöka produktionen rejält, från 20 GWh per år till 30 GWh.

 Stefan poängterar att biogasproduktionen också ger biogödsel som även den tillför klimatnytta – en biogödsel som dessutom blir allt mer eftertraktad, i synnerhet som priserna på konstgödsel skenar.

– Även om det kändes som en kniv i ryggen när förslaget om ändrad miljöbilsdefinition kom och framtidstron fick sig en knäck, tyckte vi att förslaget var så dumt att vi helt enkelt utgick från att det inte skulle bli verklighet, säger Stefan Bengtsson.

Faktum är att Alvesta Biogas nu ligger i startgroparna för att utöka produktionen från 20 GWh till 30 GWh årligen. Stefan berättar att det är stora investeringar där man måste se avsättning för många år för att kunna satsa, och därför var det viktigt att regeringen inte gick vidare med förslaget. Nu väntar Alvesta Biogas på utfallet av Region Kronobergs upphandling av bussar innan definitivt beslut om produktionsökningen tas.

Det är just på den tyngre fordonssidan Stefan Bengtsson tror att den fortsatta ökningen till största delen kommer ske då biltillverkarna i första hand satsar på elbilar.

Försäljning av biogaslastbilar ökar stort

Försäljningen av biogaslastbilar har det senaste året ökat rejält, runt 200 procent. Både försäljningen av tunga fordon för flytande respektive komprimerad biogas ökar.


Även om nybilsförsäljningen av gasbilar minskat, så är efterfrågan på begagnade biogasbilar stor. Tyvärr exporteras en väldigt stor del av dessa utomlands istället för att komma ut på begagnatmarknaden i Sverige.

På personbilssidan har nybilsförsäljningen minskat. Samtidigt berättar bilhandlare att det är stor efterfrågan på begagnade gasbilar, men att det råder brist på dem då väldigt många exporteras utomlands, bland annat till Finland och Tjeckien. Orsaken är till stor del att prisnivån är högre där. Statistiken bekräftar också stor export utomlands, vilket innebär att den totala flottan av gasbilar minskat i Sverige.

– Senaste året har 2 119 begagnade gasbilar exporterats och det är såklart inte positivt för biogasproducenterna eller för de privatpersoner som vill köpa gasbilar, säger Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige och avslutar:

– Vad biogasbranschen behöver är att fler nya gasbilar ser dagens ljus, att fler begagnade gasbilar stannar i Sverige och att konvertering ges förutsättningar i form av ett statligt stöd för att ställa om fler bensin- och dieselbilar – samtidigt som det blir fler tunga fordon som drivs på biogas.


Fakta

Den statliga miljöbilsdefinitionen

Miljöbilsdefinitionen beskriver miljökraven för svenska statliga myndigheters bilar. Miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar (se nedan) och innebär att en miljöbil får släppa ut högst 60 gram koldioxid per kilometer, eller drivas på gas.

De personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar i enlighet med miljöbilsdefinitionen. Andra offentliga aktörer som kommuner och regioner följer vanligen också den statliga definitionen vid upphandling av fordon.

Klimatbonusbilar

Klimatbonusbilar får ta del av skattelättnader och bonusar. Det finns både en bonusdel och en straffdel (malus) som styr vad fordonets skatt eller klimatbonus blir beräknat utifrån det uppmätta koldioxidutsläppet för fordonet - som körts i en standardiserad WLTP EU-körcykel.

Bonus Malus

Bonus Malus, eller klimatbonusen, betalas ut till den köper en ny bil med ett koldioxidutsläpp på - just nu - högst 60 g/km vid blandad körning och som behåller den i minst 6 månader. Bonusbeloppet varierar beroende på flera faktorer. Bonus/malus-systemet är tänkt att vara självfinansierade då pengarna som betalas ut i bonus ska fås tillbaka med den höjda fordonsskatten på bilar med höga utsläpp.

Bonus-malus-systemet innebär att batterielbilar får 70 000 kr i bonus, laddhybrider får ett belopp mellan 10 000 och 70 000 kr beroende på utsläpp och gasbilar får 10 000 kr i bonus medan fossilbilar som släpper ut över 95 gram per km får höjd fordonsskatt de tre första åren.

Under kommande åren vill regeringen vill skärpa miljöstyrningen och den ekonomiska hållbarheten i bonus-malus-systemet vilket innebär att klimatbonus för batterielbilar och laddhybrider succesivt sänks till 50 000 kr respektive 10 000 kr. Klimatbonusen för gasbilar kommer även fortsättningsvis vara 10 000 kr.

 

2021

2022

2023

Maximal bonus (kr)

70 000

70 000

50 000

Lägsta bonus (kr)

10 000

5 000

5 000

Gräns för att erhålla bonus (CO2-gram/km)

60 g

50 g

30 g

Bonus gasbil (kr)

10 000

10 000

10 000

Högsta bonus laddhybrid (kr)

45 000

20 000

10 000

Regeringen avser göra justeringar i klimatbonusen enligt tabellen. Tanken är att förändringarna ska kunna träda i kraft 1 januari 2022.

Skattebefrielse för biogas

EU har gett Sverige skattebefrielse för biogas till 2030. Tack vare beslutet kan Sverige fortsätta skattebefria biogas för transportändamål.


Högupplösta pressbilder

Hämta zip-fil 1

Hämta zip-fil 2

Får endast användas av medieföretag för nyheter och reportage.