Elbilslandet Syd

Att minska transporters negativa påverkan på klimatet och miljön är en av det svenska miljöarbetets största utmaningar. Därför vill vi i Elbilslandet Syd stödja Skåne och Blekinges arbete med att ställa om till fossilfria transporter.

Elbilslandet Syd är ett fyraårigt ERUF-finansierat projekt som drivs av Region Skåne mellan 2018 och 2021. Samverkanspartners och medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen i Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne, Miljöfordon Sverige och Sustainable Innovation. Tillsammans ska vi genomföra aktiviteter som påskyndar omställningen till fossilfria transportalternativ i Skåne och Blekinge.

Projektet består av fyra delprojekt med kostnadsfria erbjudanden:

Stöd i omställningen till fossilfria fordonsflottor

Det första delprojektet består av olika typer av kunskapshöjande informationsinsatser för att hjälpa företagen i sin omställning till en fossilfri fordonsflotta. För de deltagande företagen genomförs en energideklaration som visar kostnader och utsläpp i den befintliga fordonsflottan och de får förslag på hur en fossilfri omställning kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Erbjudandet innefattar även råd och stöd och möjligheter att testa el- och biogasfordon i verksamheten.

Stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur för normalladdning

För att öka användningen av elbilar behöver infrastrukturen för elbilsladdning byggas ut. Under åren 2018–2020 hjälpte vi i Elbilslandet Syd fastighetsbolag och kommuner i Skåne med processen att installera elbilsladdning. På sidan hittar du dokument och tips som vi arbetade fram under projekttiden.

Öka möjligheten att välja elbilstaxi i Skåne och Blekinge

Ökad användning av elbilstaxi sker i två steg. Steg 1 är möjligheten för ditt företag att enkelt och kostnadsfritt ansluta sig till nollzon.se. På det sättet får de anställda på företaget prioriterad elbilstaxi. Ökad efterfrågan av elbilstaxi gör i förlängningen att taxibolagen i Skåne och Blekinge skaffar fler elbilar. I steg 2 hjälper vi taxiåkerier att ställa om till eldrift och via nollzon få del av det kundunderlag som finns. Båda stegen är gratis för ditt företag.

Driva affärs- och innovationsutveckling inom fossilfria transporter

Idéer, behov och erfarenheter som kommer fram inom projektet ska tas tillvara och bli till drivkrafter för fler gröna affärer, gröna företag och på sikt generera fler arbetstillfällen i Skåne och Blekinge. Detta kommer ske genom etablering av nätverk för företag som är nyfikna på grön affärsnytta.

Besök elbilslandetsyd.se