MILJÖFORDONSDIAGNOS - GEO

MILJÖFORDONSDIAGNOS - GEO är att samlingsnamn för statistik om Sveriges fordonsflotta beskriven som geografisk enhet (Sverige, län, kommun) med data för antal och andel drivmedel, energi- och klimateffektivitet, energiförbrukning, miljöbil. Vi följer också utvecklingen av nybil, skrot och export samt drivmedels- och laddinfrastruktur via Tanka Grönt.

Information hämtas månadsvis från Transportstyrelsens register för samtliga fordon som finns registrerade. Varje fordon har en geografisk hemvist avseende kommun vilket gör att vi kan följa utvecklingen inte bara på riksnivå utan även per län och kommun samt för privat-, företags- och kommunalägda fordon. Dessutom följer vi utvecklingen av fordonsflottan vad gäller nybil, skrot och export. Statistiken ger oss möjlighet att följa hur värdena i de olika indikatorerna utvecklas över tid.

Klicka för att se mer information:

Delrapport: Nybil Export Skrot 20230731

Geografirapport 20221231

Nettoförändring, Sveriges fordonsflotta 230101-230731


Miljöfordonsdiagnos - Geo, en excelrapport

För fordon registrerade som personbilar och lätta lastbilar finns det flera energi- och miljöindikatorer att hämta i trafikregistret. Miljöfordon Sverige beräknar dessutom ytterligare indikatorer som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Alla fordon som inte tillhör en privatperson eller en kommunal verksamhet (förvaltning eller majoritetsägt bolag) räknas in i gruppen företagsfordon.

Det finns flera sätt att inneha ett fordon på det vanligaste är att man äger fordonet eller leasar det finansiellt. I båda fallen registreras fordonet på den som äger eller leasar fordonet och får då en geografisk hemvist efter den var den personen bor eller det leasande företagets säte.

Fordon kan även hyras eller leasas operationellt. Sådana fordon registreras då på leasinggivaren och registreras således på den kommun där leasingföretaget har sitt säte.

Statistik med drivmedelsslag och energi- och klimatindikatorer finns tillgänglig från maj 2015 och framåt, månadsvis.

En sammanfattande fil för en kommun (som också innehåller Sverige) kostar 2100 kr + moms

Klicka här för att se en exempelfil i pdf-format som beskriver Sverige.


Är du intresserad av att beställa information?

Kontakta oss: pernilla@miljofordonsverige.se