MILJÖFORDONSDIAGNOS - GEO

MILJÖFORDONSDIAGNOS - GEO är en granskning av Sveriges fordonsflotta beskriven som geografisk kommun uppdelad på kommunorganisation, företag och privatpersoner.

Syftet med granskningen är dels att tydliggöra hur fordonsflottan står sig mot riksdagens uppsatta miljömål (minst 70 procent lägre utsläpp för inrikes transporter 2030 jämfört med 2010*) samt att få en överblick över fordonens energi- och klimatprestanda och att kunna följa hur värdena i de olika indikatorerna utvecklas över tid.

Information hämtas från Transportstyrelsens register för samtliga fordon som finns registrerade. Varje fordon registrerat i Sverige har en geografisk hemvist avseende kommun. Varje fordon har även specificerats som tillhörande en privatperson, ett företag eller en kommunal verksamhet.


För fordon registrerade som personbilar och lätta lastbilar finns det flera energi- och miljöindikatorer att hämta i trafikregistret. Miljöfordon Sverige beräknar dessutom ytterligare indikatorer som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Alla fordon som inte tillhör en privatperson eller en kommunal verksamhet (förvaltning eller majoritetsägt bolag) räknas in i gruppen företagsfordon.

Det finns flera sätt att inneha ett fordon på det vanligaste är att man äger fordonet eller leasar det finansiellt. I båda fallen registreras fordonet på den som äger eller leasar fordonet och får då en geografisk hemvist efter den var den personen bor eller det leasande företagets säte.

Fordon kan även hyras eller leasas operationellt. Sådana fordon registreras då på leasinggivaren och registreras således på den kommun där leasingföretaget har sitt säte.


Statistik finns tillgänglig från Q2 2015 och framåt.

En sammanfattande fil för en kommun (som också innehåller Sverige) kostar 2100 kr + moms

Klicka här för att se en exempelfil i pdf-format som beskriver Sverige.